Администрация, управление и икономика


Брой 21 - 2024

Велислава Николаева, СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ_НАСОКИ ЗА НЕЙНОТО РАЗРАБОТВАНЕ (ВСУ)

Йоана Ангелова Константинова, ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ (СА Ценов Свищов)

Йоана Ангелова Константинова, СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГОВ ПОТЕНЦИАЛ НА ДУНАВСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН (СА Ценов Свищов)

Rayyan Merhi, THE EFFECT OF ACCREDITATION IN OBTAINING FINANCIAL BENEFITS IN LEBANESE HEALTH CARE SYSTEM (VFU)

Тодор Милков, НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИНОВАЦИИ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СРЕДА (ВСУ)

Доц. д-р Ивелина Петкова, МОДЕЛИРАНЕ И КОНТРОЛНИ МЕХАНИЗМИ И МЕРКИ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ГРИЖА ЗА ПАЦИЕНТИТЕ (УНСС)

Доц. д-р Ивелина Петкова, ВЪНШНА СРЕДА И КОНТРОЛНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ (УНСС)

Семра Мехмед Гьокче, Имплементирането на глобалния минимален данък в българското законодателство (ВСУ)

Силвия Братоева, ДОХОДНО НЕРАВЕНСТВО – ВЪЗГЛЕДИТЕ НА ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ШКОЛИ (ИУ-Варна)

Дияна Иванова, АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ФИНАНСОВАТА САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ (СА Ценов Свищов)

Красимир Темнилов, МОДУСНИ ЖАЛОНИ НА МОДЕЛА, ОРИЕНТИРАНИ КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИНАНСОВО_ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПАЦИЕНТИТЕ НА „МБАЛ-ПАЗАРДЖИК” АД (УниБит)

Диана Иванова, ФИНАНСОВА САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ (СА Ценов Свищов)

Ali Makki, Enhancing Consumer Engagement Through Content Marketing (VFU)

Reem Abou Khouzam, UNLOCKING THE POTENTIAL OF INTEGRATED MULTICHANNEL SERVICES FOR IMPROVED CUSTOMER REACH IN THE LEBANESE HOSPITALITY INDUSTRY (VFU)

Десислава Миткова, ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПОДХОДИТЕ И СТРАТЕГИИТЕ ЗА СОЦИАЛНА РАБОТА С НЕДОБРОВОЛНИ КЛИЕНТИ – ДЕЦА ОТ РЕЗИДЕНТНИ ГРИЖИ (ВТУ)

Ali Makki, COMPREHENDING AND CONSUMER ENGAGEMENT IN VIRTUAL BRAND COMMUNITIES (VFU)

Hala Naous, REVOLUTIONIZING M-COMMERCE (VFU)

доц. д-р Офелия Кънева, СИНКРЕТИЗМЪТ НА НАУЧНИТЕ ПОДХОДИ И ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРАКТИКА ВЪВ ФОКУСА НА ЕФЕКТИВНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ (ВСУ)

Красимир Кулчев, АНЛИЗ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА НЕПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (СА _Свищов)

доц. д-р Николина Грозева, ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЦЕС И ЕТАПИ НА ФИНАНСИРАНЕ С РИСКОВ КАПИТАЛ (ВСУ)

Брой 20 - 2023

Красимир Кулчев, АНАЛИЗ НА РЕНТАБИЛНОСТТА НА НЕПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (СА_Ценов_Свищов)

Красимир Кулчев, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА АНАЛИТИЧНИТЕ МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАНСОВАТА УСТОЙЧИВОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА (СА_Ценов, Свищов)

Доц. д-р Хасан Азис, Ренета Камберова, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СПОРТА НА ОБЩИНСКО НИВО (БСУ)

Elham Maree, Reforms in education system in ISRAEL (VFU)

Elham Maree, Types of educational structure in Israel (VFU)

Elham Maree, AUTONOMY IN SCHOOLS AND SELF-EFFICACY OF THEIR PRINCIPALS (VFU)

Красимир Кулчев, КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ НА МОДЕЛИТЕ ЗА АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВАТА УСТОЙЧИВОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА (СА ЦеновСвищов)

Красимир Кулчев, ПОДХОДИ ЗА АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВАТА УСТОЙЧИВОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА (СА Д. А. Ценов Свищов)

Nadica Nikoloska, THE CONCEPT OF THE STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF THE OHRID PRESPA TOURISTIC REGION (UniBit)

Nadica Nikoloska, LEGAL ASSUMPTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM (UniBit)

Nadica Nikoloska, PROMOTION OF THE OHRID REGION AS A TOURIST DESTINATION (UniIBit)

Edouard Daou, PUBLIC PROPERTY MANAGEMENT_CASE OF LEBANESE MUNICIPALITIES. (VFU)

Edouard Daou, EFFECTIVE PROPERTY MANAGEMENT STRATEGIES IN LEBANON, (VFU)

Milad Beaini, THE IMPACT OF CUSTOM SERVICES ON TRADE FACILITATION_COMPARING LEBANESE CUSTOMS WITH DUBAI CUSTOMS (VFU)

Десислава Александрова, ИНТЕГРАЦИЯ НА ESEF В СЧЕТОВОДСТВОТО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС НОВИ СТАНДАРТИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ (СА-Свищов)

Христо Василев, СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА ИНТЕГРАЦИЯТА НА БИЗНЕСА (СА Свищов)

Ния Маринова, ЗНАЧЕНИЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОР „ЕНЕРГЕТИКА“ (СА- Свищов)

Радосвета Христова, ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА В СЧЕТОВОДСТВОТО – ВЛИЯЕЩИ ФАКТОРИ, ПОЛЗИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА (СА Свищов)

Радосвета Христова, ПРОБЛЕМИТЕ НА ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ КАТО КОМПОНЕНТ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА НОРМАТИВНАТА РАМКА (СА Димитър Ценов, Свищов)

Проф. д-р Велислава Николаева ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС И РОЛЯТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАТО МОДЕРАТОР (ПРИЛОЖЕН КОНТЕКСТ) (ВСУ)

Иво Йоцов, Икономическите цикли като инструмент за анализ на глобалната политическа обстановка (ВВМУ)

Брой 19 - 2023

Sharon Lavy, An Investigation of the Effectiveness of Transformational Leadership on Creativity in Educational Organizations (VFU)

Красимир Темнилов, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ТЕНДЕНЦИИТЕ НА ЗАБОЛЯЕМОСТ И БОЛЕСТНОСТ В ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК И СТРАТЕГИЧЕСКОТО ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА „МБАЛ – ПАЗАРДЖИК” АД (УниБИТ)

Красимир Темнилов, АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА, СТРУКТУРАТА И ПЕРСОНАЛА НА „МБАЛ-ПАЗАРДЖИК” АД (УниБИТ)

Thomas_Hellwig, THE FUTURE OF SUSTAINABLE TOURISM - TARGETING THE MASS MARKET(УниБИТ)

Жанар Нурлибаевна, СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ПРОБЛЕМ РЫНКА ТРУДА В СТРАНАХ ЕВРАЗЭС (Казахстан)

Жанар Нурлибаена, АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В БОЛГАРИИ И РОССИИ (Казахстан)

Вальдемар Влох, КРИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА (Полша)

Георги Коджаниколов, ВЪЗНИКВАНЕ НА ВИРТУАЛНИТЕ ВАЛУТИ. BITCOIN И КОНЦЕПЦИЯТА ЗАД НЕГО (УниБИТ)

Георги Коджаниколов, ХАРМОНИЗАЦИЯ НА РЕГУЛАТОРНИТЕ РЕЖИМИ ЗА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА КРИПТОВАЛУТИ (MARKETS IN CRYPTO-ASSETS REGULATION) (УниБИТ)

Герги Коджаниколов, БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЯТА. ДОКАЗАТЕЛСТВОTO ЗА РАБОТА (PROOF OF WORK - PоW) И ДОКАЗАТЕЛСТВОTO ЗА ЗАЛОГ (PROOF OF STAKE - PoS) (УниБИТ)

Радка Траянова, УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ В РЕГИОНАЛНИТЕ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ (ВСУ)

Радка Траянова, ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ДЕМИНГ В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ВЛАСТИ ЗА ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ (ВСУ)

Elena Yordanova, ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА (СА Д. А. Ценов - Свищов)

Elena Yordanova, ЕКОЛОГИЧНО-ЕТИЧНА НАСОЧЕНОСТ НА ОСНОВНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО НА СЪВРЕМЕННОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ (СА Д. А. Ценов- Свищов)

Elena Yordanova, УСТОЙЧИВОСТ НА АГРАРНИЯ МЕНИДЖМЪНТ В КОНТЕКСТА НА ОСП (СА Д. А. Ценов- Свищов)

Цветелина Цанкова, Приоритети в политиките по държавни разходи на Република България в условията на изнънредна епидимична обстановка (СА Д. А. Ценов _ Свищов)Брой 18 - 2022

Тодор Милков, Морски пространствен план и административни процеси във ведомствата (ВСУ)

Тодор Станков Милков, Пандемични колизии върху икономическото състояние на малките и средни предприятия в Община Варна (на примера на фирма _Адига_ ЕООД (ВСУ)

Тодор Станков Милков, Информационно - комуникационни технологии и цифрова свързаност в условията на глобализация (ВСУ)

Михаил Чиприянов, Димитриус Петропулос, Христо Василев, СЪВРЕМЕННИ ДИГИТАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ С ПЛАНОВА ОРИЕНТАЦИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ ЗА РАБОТА С ТЯХ (СА Свищов)

Pierre_Braidy, EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL AUDIT IN THE LEBANESE HOTEL INDUSTRY (VFU)

Vlora Obertinca, THE DEVELOPMENT OF POST-WAR AUSTRIAN FOREIGN TRADE (УниБИТ)

Vlora Obertinca, AUSTRIAN EAST TRADE (УниБИТ)

Dimitar Dimitrakiev, Ivan Conev, THE TRAINING SHIP – AN OPPORTUNITY TO IMPROVE THE PRACTICAL SKILLS OF NAVAL ACADEMY STUDENTS (ВВМУ)

Доц. д-р Иво Йоцов, ДВИЖЕЩИ СИЛИ НА ИНФЛАЦИЯТА В ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН ПРЕЗ ХХІ-ВИ ВЕК (ВВМУ)

Румяна Веселинова Станева, ХОЛИСТИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ХОЛИСТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛИ ЗА РАЗВИТИЕ (ВСУ)

Jacob Rub, ECONOMIC ASPECTS FOR REDUCING THE DAMAGES OF COVID-19 VIRUS (VFU)

Jacob Rub, THE PHENOMENON OF COVID 19 PANDEMIC IN ISRAEL ECONOMIC CRISIS AND ECONOMIC POLICIES (VFU)

Jacob Rub, RISK AND UNCERTAINLY CONCEPTS FOR MODERN ECONOMIC THEORY UPGRADE IN TIMES OF COVID 19 PANDEMIC DAMAGES (VFU)

Jacob Rub, THE PHENOMENON OF COVID 19 PANDEMIC IN ISRAEL _ ECONOMIC CRISIS AND ECONOMIC POLICIES (VFU)

Elmire Nikçi Rexha & Fëllënza Beka Bajrami, THE CIVIL SERVICE – RECRUITMENT PROCEDURES, REFORMS AND CHALLENGES OF THE STATES IN TRANSITION – THE CASE OF KOSOVO (УниБИТ)

Elmire Nikçi Rexha, THEORETICAL CONCEPT OF POLITICAL LEADERSHIP OF THE FORMER PRESIDENT OF KOSOVO DR. IBRAHIM RUGOVA (УниБИТ)

Лора Пейчева, ВЪЛНИ НА СЛИВАНИЯ И ПОГЛЪЩАНИЯ В СВЕТОВНАТА ПРАКТИКА (ВСУ)

Лора Пейчева, ЗАЩИТНИ МЕРКИ СРЕЩУ ВРАЖДЕБНИ СЛИВАНИЯ И ПОГЛЪЩАНИЯ (ВСУ)

Afërdita Ibrahimi, ELECTRONIC MARKETING DURING COVID-19 (УниБИТ)

Hiflobina Dermaku, Minerva Dermaku, ELECTRONIC MARKETING CASE STUDY GJILAN (УниБИТ)

Павлина Ямукова, РОЛЯ НА ЗВЕНАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ЗА МОТИВИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА ПО ВРЕМЕ НА ИНФЛАЦИЯ (ВСУ)

Надежда Гевренова, ЕКОЛОГИЧНИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ И УПРАВЛЕНСКИТЕ ФАКТОРИ В КОРАБОПЛАВАНЕТО (ВВМУ)

Даниела Попова, СТРАТЕГИЧЕСКИ ДИСКУРС НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА ПРОМЯНА (ВСУ)

Диян Димитров, МЕТОДИКА ЗА ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА (УниБИТ)

Диян Димитров, ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩИ НА СРЕДАТА ЗА СИГУРНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И В МЕЖДУНАРОДЕН ПЛАН (УниБИТ)
Брой 18 - 2022 г. /извънреден/

МЕЖДУНАРОДНА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

на тема

ПРОГРАМИТЕ ЗА КЛИМАТА И СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА

ДОКЛАДИ


Reem Abou Khouzam - THE IMPACT OF GREEN MARKETING ON THE LEBANESE CONSUMER BEHAVIOR (VFU)

Farah Nasser - HOW LEBANON BANKS RESPONSE TO CLIMATE CHANGE (VFU)

Мина Карпузова - „ЗЕЛЕНИТЕ“ БИЗНЕС МОДЕЛИ - СТРАТЕГИЧЕСКО КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО (НБУ)

Ралица Тодорова - ВЛИЯНИЕТО НА КЛИМАТИЧНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЪРХУ СВЕТОВНИЯ ЕНЕРГИЕН БАЛАНС (ПУ)

Айгюн Ертюрк-Минчева - ПОВЕДЕНЧЕСКА ИКОНОМИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУ)

Елка Узунова - ВЛИЯНИЕТО НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ ВЪРХУ ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕСТИНАЦИИ (Стопанска академия „Д.А.Ценов)

Ali Makki - CO-CREATION AS A SOURCE OF SUSTAINABILITY IN INNOVATIONS (ВСУ)

Димитър Керанов - ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА НА РЕПУБЛИКА ЮЖНА АФРИКА (ВСУ)

Андреан Андреев - ЕКО ИКОНОМИКА, СТРУКТУРА И РАЗВИТИЕ В ГЕРМАНИЯ (ВСУ)

Pierre Braidy - ORIENTING BUSINESS GOALS TOWARDS SUSTAINABILEDEVELOPMENT IN THE HOSPITALITY SECTOR OF LEBANON (VFU)

Hala Naous - IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN LEBANESE MANUFACTURING SMES PLASTIC SECTOR, (VFU)

Zhanar Sarkulova, Murat Nurgabylov - DIGITALIZATION OF KAZAKHSTAN’S ECONOMY (Taraz, Kazakhstan)

Murat Nurgabylov, Zhanar Sarkulova - KAZAKHSTAN’S TRANSITION TO GREEN ECONOMY (Taraz, Kazakhstan)

Rayyan Merhi - THE EFFECT OF THE QUALITY OF INDEPENDENT FINANCIAL AUDITS IN HEALTH CARE SYSTEM AND ITS SUSTAINABILITY IN LEBANON LITERATURE REVIEW (VFU)

Rayyan Merhi - USING QUALITY TOOLS TO ENHANCE FINANCIAL STABILITY IN HEALTHCARE INSTITUTIONS IN LEBANON (VFU)

Semra Gyokche - GLOBAL TAX REFORM - THE TAX CHALLENGES OF TODAY’S ECONOMY (VFU)

Лора Пейчева - МАЩАБНИ СДЕЛКИ НА СЛИВАНИЯ И ПОГЛЪЩАНИЯ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА В СВЕТОВНАТА ПРАКТИКА (ВСУ)

Грета Овчарова - ИНТЕГРАЦИЯ НА БАНКИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ - ЗЕЛЕНИ ИПОТЕКИ (ВСУ)

Христина Хинева - АНАЛИЗ НА ДОХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ДОМАКИНСТВАТА В БЪЛГАРИЯ (2012-2021) (ВСУ)

Ценка Станева - АНАЛИЗ НА БАНКОВИ КРЕДИTИ ОБЕЗПЕЧЕНИ С ЖИЛИЩЕН ИМОТ(ВСУ)

Ивелина Чавеова - ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ- ПРОБЛЕМИ И ТЕНДЕНЦИИ (ВСУ)

Stefan Gerstner - THE CLIMATE PROGRAM OF THE SWISS ECONOMY AS A CONTRIBUTION TO A SUSTAINABLE GLOBAL ECONOMY

Anna Sobczak, Janusz Sobon - RECRUITMENTOF JOB CANDIDATES AS AN ELEMENT OF BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE (The Jacob of Paradies University Gorzow, Poland)

Ewa Chomac-Pierzecka, Janusz Sobon - COMPETETIIVENESS OF ENTERPRISES AS A SUCCESS FACTOR ON THE EXAMPLE OF A MANUFACTORING COMPANY (The Jacob of Paradies University Gorzow, Poland)

Асхат Бимбетов - ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН (Тараз, Казахстан)

Дина Жумажанова, РОЛЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ВСУ)

Даниела Стоянова, ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА В РАБОТАТА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ВСУ)Брой 17 - 2022

Доц. д-р Елеонора Танкова УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ПРОЦЕСА НА ПРЕХОД КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА (ВСУ)

Ерза Воца Мулай - СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА СПЕШНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И В РЕПУБЛИКА КОСОВО (УниБИТ)

Ерза Воца Мулай - УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНАТА СИСТЕМА В СТРАНИТЕ В ПРЕХОД – СЛУЧАЯТ С КОСОВО (УниБИТ)

доц. д-р Елеонора Танкова - ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В УНИВЕРСИТЕТИТЕ В КОНТЕКСТА НА ИКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО, БАЗИРАНИ НА ЗНАНИЕ (ВСУ)

Грета Овчарова, МОТИВИ И ЕФЕКТИ ПРИ ИНТЕРГАЦИЯТА НА БАНКИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ - докторант ВСУ

д-р инж. Хасан Азис ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА И ВЛИЯНИЕТО Ѝ ВЪРХУ ЛИДЕРСКИЯ СТИЛ НА УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩИНИТЕ БСУ

Грета Овчарова - ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕТО КАТО ОБЕКТ НА ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТО МЕЖДУ БАНКИТЕ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ докторант ВСУ

Доц. д-р Велислава Николаева - ОБУЧЕНИЕТО ЧРЕЗ ПРОГРАМИРАНИ ТЕКСТОВЕ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В СИСТЕМАТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (ВСУ)

Доц. д-р Велислава Николаева - ОБУЧЕНИЕТО ЧРЕЗ ПРОГРАМИРАНИ ТЕКСТОВЕ В ЧАСОВЕТЕ ЗА НОВИ ЗНАНИЯ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В СИСТЕМАТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (ВСУ)

Доц. д-р Велислава Николаева - ОБУЧЕНИЕТО ЧРЕЗ ПРОГРАМИРАНИ ТЕКСТОВЕ В ЧАСОВЕТЕ ЗА ПРЕГОВОР И ОБОБЩЕНИЕ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В СИСТЕМАТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (ВСУ)

Светла Дучева - Модели за оценка при стойностно ориентираното управление (докторант ВСУ)

Бойчо Бойчев - МАРКЕТИНГЪТ КАТО БИЗНЕС ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО (ВТУ)

Amir Kahani - AN ANALOGY BETWEEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) AND SHARED VALUE CREATION (VFU)

д-р Офелия Иванова Кънева, Агенция ОЗОН - ИГРАТА – УПРАВЛЕНИЕ НА ХОРА, НА УСПЕХ, НА ЩАСТИЕ ИЛИ НА КАРИЕРА?

Фара Касем, докторант в катедра „Администрация, управление и политически науки“ на ВСУ „Черноризец Храбър” - СОЦИАЛНИ МЕДИИ: КОНЦЕПЦИИ, ПРОБЛЕМИ И ПОСЛЕДИЦИ

Фара Касем, Докторант във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” - АНГАЖИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ

Stefan Gerstner, PhD student in the Doctoral Program "Political Economy" at Varna Free University "Chernorizets Hrabar" - PARAMETERS OF THE MARKET OF SUSTAINABLE INVESTMENTSБрой 16 - 2021

Георги Цанков, КОНФЛИКТНИ ПОТЕНЦИАЛИ НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ВСУ)

Фара Касем, Докторант във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ ЗА ЕФЕКТА НА МЕДИИТЕ ВЪРХУ МАРКЕТИНГА. КАЗУСЪТ НА РЕПУБЛИКА ЛИВАН

Проф.д-р Павел Павлов, доц.д-р Светла Михалева, д-р Лиляна Павлова - EВРОПЕЙСКИЯТ ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ОТГОВОР НА ГЛОБАЛНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Иван Цонев, ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“, Варна - ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИМУЛАТОРНОТО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА НА МОРЕ

Проф. д-р Светлана Райчева Димитракиева; Румен Гроздев Грозев, ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ - АНАЛИЗ НА ТОВАРОПОТОЦИТЕ И ДНЕВНИТЕ НАЕМИ НА КОРАБИТЕ ЗА ВТЕЧНЕН ПРИРОДЕН ГАЗ

Проф. д-р инж. Димитър Йорданов Димитракиев, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“; Огнян Денчев Костадинов, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ - ФОРМИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ; СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

Проф. д-р Светлана Райчева Димитракиева, ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“; Румен Гроздев Грозев, Докторант ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ - ЕДИН ОПИТ ЗА АНАЛИЗ НА ОТРАЖЕНИЕТО НА ПАНДЕМИЯТА КОВИД-19 ВЪРХУ МОРСКИЯ КОРАБЕН БИЗНЕС

Румен Гроздев Грозев, Докторант във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ - МОДЕЛ НА КОРАБОПЛАВАТЕЛНА КОМПАНИЯ И АНАЛИЗ НА ВРЪЗКИТЕ С КОРАБНИТЕ БРОКЕРИ

Александър Бахнев докторант към Варненски свободен университет, специалност Политология, Факултет по Международна икономика и администрация - ПОЛИТИЧЕСКИ И ФИЛОСОФСКИ МОТИВИ ЗА ОСТРАКИЗМА В АРИСТОТЕЛОВАТА „ПОЛИТИКА”

ас. д-р Павлина Ямукова Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“ - ПРЕОСМИСЛЯНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА НОВ СТАТУТ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ - СЪЩЕСТВЕН ИНСТРУМЕНТ В УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ас. д-р Павлина Ямукова Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“ - ОПТИМИЗИРАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРЕДПОСТАВКА ЗА РЕФОРМИРАНЕ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯБрой 15 - 2021

доц. д-р Елеонора Танкова - ВЫЗОВЫ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТНЫМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ, ВСУ

Тодор Милков, Докторант във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, Факултет "Международна икономика и администрация", Катедра „Администрация и управление”, гр. Варна - ТЕХНИКИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ ПРИ ПЛАНИРАНЕ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНИТЕ В ПРИОРИТЕТИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ

Доц. д-р Младен Тонев ВСУ „Черноризец Храбър“,Филиал „Смолян“ – СТРУКТУРАЛИЗЪМ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Леона Асланова Катедра "Администрация, управление и политически науки" Професионално направление "Администрация и управление" – КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ИНОВАЦИИ В СЪВРЕМЕННАТА НАУКА

Assoc. Prof. Daniela Dimitrova Popova, PhD, Varna Free University “Chernorizets Hrabar” - CULTURAL TOURISM MANAGEMENT – THE DYNAMIC CULTURAL HERITAGE IN A BUSINESS PERSPECTIVE

Атанаска Георгиева Докторант, Университет за национално и световно стопанство, Финансово-счетоводен факултет, Катедра финансов контрол - ПРАВОТО НА ДОБРА АДМИНИСТРАЦИЯ И ХАРТАТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Amir Kahani PHD Student VFU "Chernorizets Hrabar", Varna, Bulgaria - A MODEL FOR SHARED VALUE PRICING NEGOTIATION

Доц. д-р Даниела Димитрова Попова, ВСУ „Черноризец Храбър“ - КУЛТУРАТА В ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ КАТО ВЕЛИЧИНАИзвънреден брой 15 - 2021 посветен на 30 годишнината от създаването на ВСУ "Черноризец Храбър"

Международна онлайн конференция на младите учени
International online conference of the young scientistsПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПОДХОДИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КРИЗАТА С КОВИД-19 /
CHALLENGES AND APPROACHES TO OVERCOMING THE
THE CONSEQUENCES OF THE COVID-19 CRISISРедакционна колегия на конференцията:

Председател: Проф. д-р Емил Панушев
Членове
Проф.д-р Снежанка Овчарова
Доц. д-р Младен Тонев
Доц. д-р Виржиния Иванова
Доц. д-р Ива Монева
Доц. д-р Антон Свраков
Доц. д-р Николина Грозева

ДОКЛАДИMaria Evagelia Aslanidis Student spec.International Business, Varna Free University – COVID-19 PANDEMIC AND BUSINESS

Fadia Ismail, PhD student, Varna Free University, Bulgaria, Administration, Management and Political Science, Faculty of International Economics and Administration – SOCIAL MEDIA ADOPTION AND ITS INFLUENCE ON STUDENTS’ UNIVERSITY AND PROGRAM CHOICES IN LEBANON

Milad Beaini ,PhD student dept.Administration, management and political science, Varna Free University, Bulgaria – IMPLEMENTATION OF TRADE FACILITATION PROVISIONS IN LEBANON: EVALUATIVE APPROACH ON IMPLEMENTATION PROGRESS

Димитър Керанов, докторант в кат. “Администрация, управление, политически науки” Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ – ИКОНОМИКИТЕ НА ЮАР, БОТСВАНА И НАМИБИЯ ПО ВРЕМЕ НА КОВИД-19

Лора Пейчева, докторант към катедра “Икономика” на Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” – ВЛИЯНИЕТО НА COVID-19 ВЪРХУ СЛИВАНИЯТА И ПОГЛЪЩАНИЯТА В АВСТРИЯ

Боголина Милкова, докторант, катедра ”Икономика”, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ – МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯТА НА КОВИД ПАНДЕМИЯ

Моника Йорданова, Студентка към катедра “Икономика”, специалност “Международни икономически отношения” на Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” – ИНФЛУЕНСЪР МАРКЕТИНГА ПО ВРЕМЕ НА КРИЗАТА КОВИД-19

Христина Хинева студентка към катедра „Икономика“ на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ – ВЛИЯНИЕ НА КОВИД-19 ВЪРХУ ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕКТОР

Андреан Андреев, студент кат.АУПН – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПОДХОДИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КРИЗАТА С COVID-19 В ГЕРМАНИЯ

Patrick van Geldern, PhD Student dept.Administration Management and Political Science, Varna Free University, Bulgaria – PERSPECTIVES FOR EMPLOYEES IN COMPANIES THROUGH STRATEGIC COVID-19 CRISIS MANAGEMENT

Тодор Милков - докторант, доц. д-р Светла Михалева Кат.Администрация , управление и политически науки“, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ – НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРЕПРОЕКТИРАНЕ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЧНА КРИЗА

Adil Yücel, PhD student dept.Administration, Management and Political Science, Varna Free University – CHALLENGES FACING NURSING FACILITIES DURING THE COVID 19 PANDEMIC

Ali HAMDOUN, PhD. Student Varna Free University, Bulgaria, Administration, Management and Political Science, Faculty of International Economics and Administration – DIGITAL LEADERSHIP AND LEADERSHIP STYLES AMONG LEADERS IN THE LEBANESE HIGHER EDUCATION

Стоичко Найденов, Катедра „Администрация,управление и политически науки“, Варненски свободен университет,
ас. д-р Павлина Ямукова, Катедра „Администрация,управление и политически науки“, Варненски свободен университет „Ч. Храбър“ – НОВИ ИЗИСКВАНИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД УПРАВЛЕНИЕТО НА ВЪТРЕШНАТА МОТИВАЦИЯ В СРЕДА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19


Елисавета Ерменкова Стоянова, магистър в МП, „Мениджмънт и международен маркетинг”, кат. „Администрация, управление, политически науки “, ВСУ “Черноризец Храбър” – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПОДХОДИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КРИЗАТА С КОВИД 19 НА МСП В СЕКТОР ”ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО”

Яница Mусиевска студент във Варненски свободен университет „Ч. Храбър“ Катедра „Администрация, управление и политически науки“ – КАК ДА УПРАВЛЯВАШ СТРЕСА В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19

Eliz Akaeva Master student in Ïnternational Polixy and Security, dept. Administration, management and political science” – HOW COVID-19 SHAPED THE LANDSCAPE FOR INTERNATIONAL BUSINESS

Грета Овчарова, докторант към катедра “Икономика” на Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” – ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КРИЗАТА COVID-19 ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА И БАНКОВИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ

Farah Nasser Phd Student Varna Free University , dept “Administration,Management and Political Science” – PROBLEMS IN LEBANON BANKS IN TIME OF COVID

Ивелина Чавеова, студент катедра “Икономика” – COVID-19, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ НА ДОМАКИНСТВАТА В БЪЛГАРИЯ

Нели Чавеова Студент в катедра „Икономика“ на ВСУ „Черноризец Храбър“ – ДЕПОЗИТИТЕ НА ДОМАКИНСТВАТА В БАНКОВАТА СИСТЕМА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА COVID - 19

Abd El Rahman Abu Aiash, PhD. Candidate, Varna Free University, Bulgaria, Department of Economics, Faculty of International Economics and Administration – THE ROLE OF THE ACCOUNTANT IN THE SUCCESS OF BUSINESSES IN ISRAEL IN THE ERA OF GLOBALIZATION

Abd El Rahman Abu Aiash, PhD. Candidate, Varna Free University, Bulgaria, Department of Economics, Faculty of International Economics and Administration – TAX COMPLIANCE AMONG BUSINESSES IN ISRAEL

Юлия Малишева Студент, Владимирски държавен университет “Александър Григориевич и Николай Григориевич Столетови”, Руска Федерация, в кат.“Администрация, управление и политически науки“ – НОВАТА ИКОНОМИКА СЛЕД ПАНДЕМИЯТА: ОБЩЕСТВО 5.0

Łukasz Wojciechowksi, PhD Department of Administration and Social Sciences University of Economics and Innovation in Lublin – PROTECTION OF PERSONAL DATA IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE GDPR DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Докторант Крум Овчаров, Катедра „Икономика“, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ – ОТРАЖЕНИЕ НА COVID-19 КРИЗАТА ВЪРХУ ЕВРОЗОНАТА И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ

доц. д-р Галина Чиприянова Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов – СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРОФИЛ НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ ПРИ СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ НА РАБОТА

Гл. ас. д-р Радосвета Кръстева-Христова Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, България – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТЕН МОДЕЛ НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ НА БЪДЕЩЕТО

Stefan Gerstner, PhD Student, PhD student, Dept. Economics, Varna Free University – DIGITAL SUPPLY CHAIN AS A HOLISTIC APPROACH TO MANAGING THE COVID 19 CRISIS

Pierre Braidy PhD student, dept. AMPS, Lebanon – PROMOTING GOOD CORPORATE GOVERNANCE AND BUSINESS SUSTAINABILITY THROUGH EFFECTIVE INTERNAL AUDIT FUNCTIONS–A STUDY ON LISTED HOTELS IN LEBANON

Ziyad Ali Hussein Abu Hamed PhD student in the doctoral program "Political Economy" at Dept. Economics, Varna Free University "Chernorizets Hrabar" – HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF EDUCATION IN THE AREAS OF THE PALESTINIAN AUTONOMY IN THE STATE OF ISRAEL

Basri Saliu, Southeast European University, Tetovo – TEACHING WITHOUT A “HUMAN” DIMENSION AND FEEDBACK ON BOTH SIDES OF THE CONTRACT IS NOT EFFECTIVE TEACHIN

Prof. Dr. Mejreme Ymeri Universum College
MA. Admir Ibrahimi Lecturer – “THE CHALLENGES OF DIFFERENTIATED INSTRUCTION: A CASE STUDY AT SEVERAL PRIMARY SCHOOLS IN PRISTINA, KOSOVO”
Брой 14 - 2021

Проф. д-р Светлана Райчева Димитракиева, Технически университет – Варна, Огнян Денчев Костадинов, Докторант ВСУ „Черноризец Храбър“ - КРИТИКА КЪМ ТЕОРИЯТА И НОВА ХИПОТЕЗА ЗА ДЪЛГИТЕ ЦИКЛИ В ИКОНОМИКАТА

Amir Kahani, PHD Student, VFU "Chernorizets Hrabar", Varna, Bulgaria - THE PERSPECTIVE OF VALUE OF THE CUSTOMER IN THE ISRAELI BUSINESS-2-BUSINESS ENVIRONMENT

Amir Kahani, PHD Student, VFU "Chernorizets Hrabar", Varna, Bulgaria - A MODEL FOR SHARED VALUE PRICING NEIATION

Проф. д-р Светлана Райчева Димитракиева, Технически университет – Варна; Огнян Денчев Костадинов, Докторант ВСУ „Черноризец Храбър“ - ИНДЕКС НА ТЪРСЕНЕТО (SDI) В МОРСКИТЕ ПРЕВОЗИ. КОРЕКТИВНИ ФУНКЦИИ НА ИНДЕКСА НА ТЪРСЕНЕТО КЪМ ДРУГИТЕ ИНДЕКСИ ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ. МНОГОПОЛЯРНОСТ НА ФРАХТОВИЯ ПАЗАР

Проф. д-р Светлана Райчева Димитракиева, Технически университет – Варна; Огнян Денчев Костадинов, Докторант ВСУ „Черноризец Храбър“ -МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА БРУТНАТА ПЕЧАЛБА - ОСНОВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРИСТАНИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ

гл. ас. д-р Силвия Христова Братоева-Манолева, Катедра „Обща икономическа теория” Икономически университет - гр. Варна - ДОХОДИ НА ДОМАКИНСТВАТА И НЕРАВЕНСТВО В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 1990-2019 Г.

гл. ас. д-р Светослав Велинов Борисовр Икономически университет – Варна, катедра „Финанси“ - ВЛИЯНИЕ НА ИЗГЛАЖДАНЕТО НА ДОХОДИТЕ ВЪРХУ ИНФОРМАЦИОННАТА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ

Румяна Веселинова Станева, ВСУ „Черноризец Храбър”-докторант, учител по португалски език -4ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри” Варна, Португалски Културен Институт Камойш - София - АКТУАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ЕКОСИСТЕМА

Людмил Найденов, Икономически университет, Варна , България
Петя Иванова, СА „Д. А. Ценов“ Свищов, България - ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯТА НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ – КАЧЕСТВЕН И ОРГАНИЗАЦИОНЕН АСПЕКТ


гл. ас. Д-р Боян Иванчев УНСС, катедра „Икономикс“ - СКЛОННОСТТА КЪМ ДОСТЪПНОТО И НЕЙНОТО ПРОЯВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ

Д-р инж. Хасан Азис, Бургаски свободен университет, Бургас, България - УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ ЗАСИЛВАНЕ ПРОЦЕСА НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕ В ПОГРАНИЧНИТЕ ОБЩИНИ НА БЪЛГАРИЯ, ГЪРЦИЯ И ТУРЦИЯ

Д-р Денислава Ангелова - СЪЩНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЪБИТИЯТА. ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕТО СПОРТНИ ПРОЯВИ

гл. ас. д-р Боян Иванчев, УНСС, катедра „Икономикс“ - СКЛОННОСТТА КЪМ КОГНИТИВЕН ДИСОНАНС И НЕЙНОТО ПРОЯВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИБрой 13 - 2020

ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - д-р Офелия Иванова Кънева, преподавател в агенция ОЗОН

ПРАКТИКИ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО В ХУМАНИТАРНАТА СФЕРА - д-р Офелия Иванова Кънева, преподавател в агенция ОЗОН

Хани Жан Мобайед, докторант, Варненски свободен университет „Чернорицец Храбър“ - БЕДНИТЕ ДОМАКИНСТВА НА ЛИВАН: СТРАТЕГИИ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ

Хани Жан Мобайед, докторант, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” - ИСЛЯМСКO МИКРОФИНАНСИРАНЕ В ЛИВАН (на примера на град Ел Мина, Северен Ливан)

проф. д-р Димитър Йорданов Димитракиев, к.д.п. д-р Георги Сотиров Гилев Катедра „Експлоатация на флота и пристанищата” ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” - Варна - ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ПРЕДПРИЕТИ НА КОРАБИТЕ ПОД ГРЪЦКИ ФЛАГ И НА ГРЪЦКИ ОСТРОВНИ ПРИСТАНИЩА ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПРОСТРАНИЕТО НА ИНФЕКЦИЯТА COVID-19

Доц. д-р Даниела Димитрова Попова, ВСУ „Черноризец Храбър“ - МЕТАМОТИВАЦИЯТА – РАКУРС В УПРАВЛЕНИЕТО

Доц. д-р, Людмил Найденов, Икономически университет – Варна; Гл. ас. д-р, Марияна Павлова - Бънова, СА „Д. А. Ценов – Свищов - ФИСКАЛНИТЕ ПРАВИЛА – ОСНОВА НА СТАБИЛНОСТТА НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

доц. д-р Михаил Симеонов Чиприянов, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов; гл. ас. д-р Елица Лазарова Кръстева Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов - ОСОБЕНОСТИ НА БЮДЖЕТИРАНЕТО НА НУЛЕВА БАЗА В КОРПОРАТИВНОТО ПЛАНИРАНЕ

Пресияна Стойкова Ненкова Доцент, доктор, УНСС, катедра „Финанси” - ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА НЕЗДРАВОСЛОВНИТЕ ХРАНИ–АРГУМЕНТИ „ЗА” И „ПРОТИВ”

Доц. д-р Стефан Симеонов, катедра „Финанси и кредит“, при Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ - АНАЛИЗ НА АКТИВНОСТТА НА ОСНОВНИТЕ ИЗТОЧНОАЗИАТСКИ ФОНДОВИ БОРСИ (в периода 2007 – 2019 г.)

доц. д-р Михаил Симеонов Чиприянов, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов; гл. ас. д-р Елица Лазарова Кръстева, СА „Д. А. Ценов“ - Свищов - РЕАЛИЗИРАНЕ НА НАПРЕДЪК ПО ГЛОБАЛНИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРСКИТЕ КОМПАНИИ

Доц. д-р Стефан Маринов Симеонов, Докторант Байрам Джемал Ламай, Стопанска Академия „Д. А. Ценов“, Свищов - ДОПЪЛВАНЕ НА ИНВЕСТИЦОННИЯ ПРОФИЛ С ФРАНЧИЗНАТА СТОЙНОСТ, АНАЛИЗ НА ДРУЖЕСТВА ОТ SOFIX

Доц. д-р, Людмил Найденов, Икономически университет – Варна; Гл. ас. д-р, Марияна Павлова - Бънова, СА „Д. А. Ценов – Свищов - ЗАЕТОСТ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ СТРУКТУРИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ – ЕМПИРИЧНИ И НОРМАТИВНИ АСПЕКТИ

Брой 12 - 2019

Assoc. Prof. Velislava Nikolaeva, PhD Assoc. Prof. Alexandra Parashkevova, PhD Varna Free University „Chernorizets Hrabar” - POTENTIALS FOR INTEGRATED EDUCATION IN MANAGERIAL SUBJECTS AT THE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Румен Пехливанов, докторант Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” - ГЛОБАЛНИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД УПРАВЛЕНИЕТО НА ЛИНЕЙНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ МОДЕЛ

Доц. д-р Велислава Николаева Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” - СТРАТЕГИЯТА „СИН ОКЕАН“ – ПОТЕНЦИАЛИ И ПРИЛОЖЕНИЕ В ТУРИЗМА

гл. ас. д-р Цветелина Тодорова Кабакчиева Катедра „Аграрна икономика”, СА „Д. А. Ценов” – Свищов - КЛЪСТЕРИТЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО

FISNIK ISMAILI - THE EFFECT OF DIGITAL MUSIC IN THE UK RECORDING INDUSTRY

доц. д.н. Драгомир Кирилов Кръстев ВСУ „Черноризец Храбър” - ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЧРЕЗ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

доц. д.н. Драгомир Кирилов Кръстев ВСУ „Черноризец Храбър” - ТЕХНОЛОГИЧНИ И ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ЗАЩИТА ПРИ КИБЕРКРИЗИ

Виолета Розенова Башева, докторант ВСУ „Черноризец Храбър” - ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ИМОТИ В МЕЖДУНАРОДЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 40

Виолета Розенова Башева, докторант ВСУ „Черноризец Храбър” - СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ

Д-р Анелия Пържанова Филиал на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, гр. Смолян - ПОЛИТИКИ НА ДЪРЖАВАТА В ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Елена Данкова Парашкевова Професионално направление „Администрация и управление“ Факултет „Международна икономика и администрация“ Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ - ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕНИ ОРИЕНТИРИ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС В КОНТЕКСТА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

Докторант Димитър Георгиев Ценов Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ Катедра „Финанси и кредит“ -ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ И НАЧИНИ ЗАПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНИТЕ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ

Ivan Grozdanov Ivanov - Doctor of Economics - SOCIAL - MEDICAL APPROACH IN THE FIGHT AGAINST DRUG ADDICTION

Białobłocki, Kr. - ВИЗИЯ НА ВИШЕГРАДСКАТА ГРУПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ

Виолета Розенова Башева, докторант, ВСУ „Черноризец Храбър” - ПРЕГЛЕД НА ПРАВНАТА РАМКА НА ДРУЖЕСТВАТА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ В БЪЛГАРИЯ. ЧУЖДЕСТРАННИЯТ ОПИТ.

Доц. д-р Константин Казаков Университет по библиотекознание и информационни технологии - КЛЮЧОВИ УПРАВЛЕНСКИ УМЕНИЯ В РАЗУЗНАВАТЕЛНИ И КОНТРАРАЗУЗНАВАТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Assoc. Prof. Dr. Velislava Nikolaeva Kostova VFU “Chernorizets Hrabar” - KONZEPTRAHMEN ZUR ENTWICKLUNG DER SCHÜLERFIRMEN IN BULGARIEN

Петър Димитров Павлов, докторант към програма „Политология“, ВСУ „Черноризец Храбър“ - БЕЖАНЦИ С УВРЕЖДАНИЯ (Достъп до здравни и социални услуги)

Assoc. Prof. Dr. Velislava Nikolaeva Kostova, VFU “Chernorizets Hrabar” - KONZEPTRAHMEN ZUR ENTWICKLUNG DER SCHÜLERFIRMEN IN BULGARIEN

Ivanka Bankova, PhD, Varna Free University „Chernorizets Hrabar”, Department of Administration, Management and Political Sciences - SOME CONFLICTS AND CONFLICT ZONES IN THE ACTIVITY OF SCHOOL EDUCATION IN BULGARIA

Доц. д-р Галина Симеонова Чиприянова, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов - ЗА РОЛЯТА НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА ПРИ ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Доц. д-р Михаил Симеонов Чиприянов, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов - АКТУАЛНИ ТЕНЦЕНЦИИ ПРИ КОРПОРАТИВНИТЕ СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ

АНАЛИЗ НА СДЕЛКИ ПО СЛИВАНИЯ И ПОГЛЪЩАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНАТА ПРАКТИКА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2016–2017 г., Виктория Артинова, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Магистърска програма „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг“

EVENT MARKETING – IDEAS AND STRATEGIES FOR CREATING A SUCCESSFUL EVENT - Доц. д-р Виржиния Живкова Иванова, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Катедра „Информатика и икономика“, Mагистърска програма „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг“

Брой 11 - 2018

Д-р Анелия Пържанова Филиал на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, гр. Смолян – ПРИНОСЪТ НА МАЛКИЯ БИЗНЕС В СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ

Д-р Анелия Пържанова Филиал на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, гр. Смолян – МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Aneliya Parzhanova, PhD Varna Free Univrsity Chernorizets Hrabar – Campus Smolyan – SOCIO-ECONOMIC REVIEW OF CERTAIN FEATURES IN THE REGIONAL DEVELOPMENT OF BULGARIA

Доц. д-р Константин Казаков – Университет по библиотекознание и информационни технологии - ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛНИ ЗАПЛАХИ, НАСОЧЕНИ СРЕЩУ СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Гл. ас. д-р Надежда Веселинова СА „Д. А. Ценов“ – Свищов Катедра „Стратегическо планиране” - РАЗВИТИЕ И ПОЛИТИКИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА СТРАТЕГИЯ ЕВРОПА 2020

Д-р Даниела Михалева, Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” - ПРАВНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕОСНОВАТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ И БЕЗДЕЙСТВИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Петър Димитров Павлов, докторант, ВСУ „Черноризец Храбър“ - ПРИЛАГАНЕ НА ИКТ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕРАВНОТО ТРЕТИРАНЕ ПРИ СТУДЕНТИ СЪС СОП

Assoc. Prof. Daniela Popova, PhD, Varna Free University, Faculty of International Economics and Administration - APPROACHES TOWARDS DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM

Илия Ангелов Йочев, Студент в магистърска програма „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг“ на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ - РАЗВИТИЕТО НА ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ И ВРЪЗКАТА С ДИГИТАЛНОТО НЕРАВЕСТВО

Доц. д-р Виржиния Живкова Иванова, Р-л на магистърска програма „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг“, Катедра „Информатика и икономика“, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ - ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНСОЛИДАЦИЯ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ВТОРА ЧАСТ

Доц. д-р Виржиния Живкова Иванова, Р-л на магистърска програма „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг“, Катедра „Информатика и икономика“, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ - ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНСОЛИДАЦИЯ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПЪРВА ЧАСТ

Мириам Садрудин Амедиа, Професионално направление „Администрация и управление“, Факултет „Международна икономика и администрация“, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, miriamhamaidia@yahoo.fr - РЕЛАЦИЯТА ЧОВЕК – ОКОЛНА СРЕДА. СТРАТЕГИИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА

Петко Красимиров Линков, Катедра „Администрация, управление и политически науки“, Факултет „Международна икономика и администрация“, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, pe7kolinkov@gmail.com ‎ - КЛЮЧОВАТА РОЛЯ НА ИНОВАЦИИТЕ В РАЗВИТИЕТО НА ИНТЕЛИГЕНТНОТО ОБЩЕСТВО

Дмитрий Степанов, Професионално направление „Администрация и управление“, Факултет „Международна икономика и администрация“, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, 02244@mail.ru - ЕНЕРГИЙНА РЕВОЛЮЦИЯ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД МАСОВИЯ ПРЕХОД КЪМ ЕЛЕКТРОМОБИЛИ

Алмаший Янина Игоревна, канд.экон.наук., доцент, ДВНЗ Ужгородский национальный университет Панько Марина Владимировна, канд.экон.наук Тирпак Иванна Владиславовна, магистр, начальник отдела экономического развития, международных отношений, инвестиций и туризма Перечинской городского совета Мигович Иван Васильевич, магистр, ДВНЗ Ужгородский национальный университет Гасинец Владимир Иванович, магистр, ДВНЗ Ужгородский национальный университет - DIAGNOSTICS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC CONDITION OF THE ENTERPRISE

Алмаший Янина Игоревна, канд.экон.наук., доцент, ДВНЗ Ужгородский национальный университет Панько Марина Владимировна, канд.экон.наук Тирпак Иванна Владиславовна, магистр, начальник отдела экономического развития, международных отношений, инвестиций и туризма Перечинской городского совета Мигович Иван Васильевич, магистр, ДВНЗ Ужгородский национальный университет Гасинец Владимир Иванович, магистр, ДВНЗ Ужгородский национальный университет - ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Tadeusz Olejarz, Rzeszow University of Technology, The Faculty of Management (Poland), e-mail: olejarz@prz.edu.pl; Norbert Życzyński, Rzeszow University of Technology, The Faculty of Management (Poland), e-mail: n.zyczynski@prz.edu.pl; Igor Britchenko, Doctor of Economics, professor of the Faculty of Technical and Economic Sciences of the State Higher Vocationa School Memorial of Prof. Stanislaw Tarnowski in Tarnobrzeg (Poland), e-mail: ibritchenko@gmail.com - LOGISTICS MANAGEMENT IN CRISIS SITUATIONS

Павел Матяшчик, доктор, ректор Высшее государственное учебное заведения им. Станислава Тарновского в г. Тарнобжег (Польша); Бритченко Игорь Геннадиевич, д.э.н., профессор Высшее государственное учебное заведения им. Станислава Тарновского в г. Тарнобжег (Польша) - УПРАВЛЕНИЕ ВЫСШИМ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ НА ПРИМЕРЕ ПОЛЬШИ

Виктор Сергеев Гладченко, Докторант на ВСУ „Черноризец Храбър“, Бизнес процес аналитик - ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА МЕТОДИТЕ ЗА АНАЛИЗ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ

Гл.ас.д-р Елена Йорданова, Катедра „Мениджмънт“, Стопанска академия “Д.А.Ценов“ - Свищов - СТРАТЕГИЯТА МОМЕНТУМ В УПРАВЛЕНСКИЯ ПРОЦЕС

Георги Георгиев, Докторант на ВСУ „Черноризец Храбър” - СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА, СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА, ИКОНОМИКА НА СПОДЕЛЯНЕТО

Абенова М. Х., Докторант ВСУ - ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА

Абенова М. Х., Докторант ВСУ - СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕФОРМИРОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО

Абенова М. Х., Докторант ВСУ - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО

Доц. д-р Даниела Димитрова Попова ВСУ „Черноризец Храбър“ Катедра „Администрация, управление и политически науки“ - ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА СЕМЕЙНИЯ БИЗНЕС

Доц. д-р Велислава Николаева Костова, ВСУ „Черноризец Храбър“, e-mail: nikolaeva100@abv.bg - ПО ВЪПРОСА ЗА СТРАТЕГИЯТА И ДИАГНОСТИКАТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ

Радостина Ангелова Докторант, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет - ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО ФАКТОР ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Виктор Сергеев Гладченко, Магистър по икономика специалност „Международен бизнес“, Бизнес процес аналитик в TBI Bank - ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕУСПЕШНО ИНТЕГРИРАНЕ НА ERP И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО ИМ

Доц. д-р Михаил Чиприянов, СА „Д. А. Ценов” - Свищов, Доц. д-р Галина Чиприянова, СА „Д. А. Ценов” - Свищов - БЮДЖЕТИРАНЕТО КАТО КЛЮЧОВ ЕЛЕМЕНТ НА СИСТЕМАТА ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

ЙОАНА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА, АС. Д-Р, КАТЕДРА „МЕНИДЖМЪНТ“, СА „Д. А. ЦЕНОВ“ – СВИЩОВ - КРЕАТИВНОСТ И ИНТУИЦИЯ В УПРАЛЕНИЕТО

хон. ас. д-р Цветелина Тодорова Кабакчиева Катедра „Аграрна икономика”, СА „Д. А. Ценов” – Свищов - РОЛЯ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ВЪРХУ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

Даньшина Юлия Владимировна, к. наук по гос. упр. Университет таможенного дела и финансов (Украина), Бритченко Игорь Геннадиевич, д.э.н., профессор Высшее государственное учебное заведения им. Станислава Тарновского в г. Тарнобжег (Польша) - ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ СФЕРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ УСЛУГ В УКРАИНЕ

Брой 10 - 2017

Доц. д-р Елеонора Танкова ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ГЛОБАЛНО ГРАЖДАНСТВО (ВСУ)

Д-р Анелия Пържанова Филиал на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” гр. Смолян - НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ПРЕД СОЦИАЛНО-ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Д-р Анелия Пържанова Филиал на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” гр. Смолян - ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОСИГУРЯВАНЕТО НА СРЕДСТВА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЯКОИ СОЦИАЛНИ ФУНКЦИИ НА ДЪРЖАВАТА

Д-р Даниела Михалева, Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” - ДИСОНАНСИ И ОРИЕНТИРИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕГУЛАТОРНАТА СРЕДА ЗА БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ

Trokhymets O.I. Doctor of Economics, Associate Professor, Department of the Economic Theory, National and International Economy, Classic Private University, Zaporizhzhia Ukraine Ingor A. O. Post graduate student of the Classic Private University Zaporizhzhia, Ukraine - MODERN STATE AND TENDENCIES OF THE HOTEL BUSINESS DEVELOPMENT IN UKRAINE

Yaffe, I. - THEORETICAL ASPECTS OF PERFORMANCE APPRAISAL PROCESS AND TOOLS IN CONTEMPORARY ORGANIZATIONS

Бойко Соколовски - БАРИЕРИ ПРЕД ПРОЦЕСА НА ВНЕДРЯВАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯТА В ПРЕДПРИЯТИЕТО

Мария Боровская, д-р, старший преподаватель Высшее учебное заведение им. Станислава Тарновского в Тарнобжеге, Польша; Игорь Бритченко, д. на науките, профессор Высшее учебное заведение им. Станислава Тарновского в Тарнобжеге, Польша - ВЕРОЯТНОСТНЫЕ МОДЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ

Йордан Гьорчев - РЕЛАЦИЯТА „ИНДИВИД – ДЪРЖАВА” В СИСТЕМАТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Даньшина Юлия Владимировна, к. наук по гос. упр. Университет таможенного дела и финансов; Бритченко Игорь Геннадиевич, д.э.н., профессор Высшее государственное учебное заведения им. Станислава Тарновского в г. Тарнобжег (Польша) - ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЙ «УСЛУГА» И «АДМИНИСТРАТИВНАЯ УСЛУГА» В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ПРАКТИКЕ

Гл. ас. д-р Надежда Веселинова, Катедра „Стратегическо планиране”, СА „Д. А. Ценов”; гр. Свищов - СТРАТЕГИЧЕСКИ АСПЕКТИ В ПОЛИТИКАТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА Е-УПРАВЛЕНИЕ

Камиева Алмагуль Акболатовна канд. пед. наук, доцент, первый проректор Казахстанского университета инновационных и телекоммуникационных систем, РК, г. Уральск - ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКОЙ В СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОТОКАМИ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ КАЗАХСТАНА

Камиева Алмагуль Акболатовна канд. пед. наук, доцент, первый проректор Казахстанского университета инновационных и телекоммуникационных систем, РК, г. Уральск - ОБ ИНФРАСТРУКТУРНОМ ПОДХОДЕ УПРАВЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ В ИНДУСТРИАЛЬНОМ СЕКТОРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Иван Сашев Маринов д-р по „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“ - КРЕДИТНА АКТИВНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2012–2016 г.)

Кжистоф Прендецкий, доктор Жешувский технологический университет, Польша Игорь Бритченко, доктор экономических наук, профессор Государственное высшее учебное заведение имени Станислава Тарновского в Тарнобжеге, Польша - СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО И СОВРЕМЕННЫЙ НЕОЛИБЕРАЛИЗМ

Piotr Jarosz, Piotr Major Higher Social-Economic School in Przeworsk, Poland; Krzysztof Prendecki Rzeszów University of Technology, Poland; Krzysztof Rejman The Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jarosław (PWSTE in Jarosław), Poland - CHOSEN PROBLEMS OF THE ECONOMICS OF THE FOOTBALL
Билегт Баянмунх Бор Санджа - МИГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ КАТО ФАКТОР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СОЦИЕТАЛНАТА СИГУРНОСТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Билегт Баянмунх Бор Санджа - МИГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ КАТО ФАКТОР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СОЦИЕТАЛНАТА СИГУРНОСТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Askar Karibaev, Yuri Afonin, master, top manager of the oil and gas companies, the city of Uralsk, Kazakhstan - MANAGEMENT ACCOUNTING CENTERS IN THE ORGANIZATION: METHODS AND METHODOLOGY

Askar Karibaev, Yuri Afonin, master, top manager of the oil and gas companies, the city of Uralsk, Kazakhstan - ORGANIZATION MANAGEMENT: AN INDICATIVE METHOD

Ас. д-р Галя Маринова Георгиева - МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ ПРИ НАЛИЧИЕ НА КОМБИНИРАНА ФОРМА ЗА НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Ас. д-р Галя Маринова Георгиева - МОДЕЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ ПРИ НАЛИЧИЕ НА ЕДНА ОТ ФОРМИТЕ ЗА НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ – ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

Доктор экономических наук, профессор Бритченко И. Г., Кандидат экономических наук, доцент Стойка В. С. - "ТЕНДЕНЦИИ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ УКРАИНЫ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ"

Иво Веселинов Йоцов, доктор, главен асистент в катедра „Социални, стопански и правни науки“ във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ Тодор Димов Коритаров, асистент в катедра "Експлоатация на флота и пристанищата" във ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" Мариела Боянова Димитрова, асистент в катедра „Социални, стопански и правни науки“ във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ - ПРОИЗХОД НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ

Доц. д-р Михаил Симеонов Чиприянов - РАЗВИТИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОКС „МАГИСТЪР” ПО АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ИКОНОМИКА

Владимир Георгиев Манолов, докторант, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН Държавен експерт в МОН - ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА МОДЕЛИТЕ ЗА ПРОТИЧАНЕ НА ИНОВАЦИОННИ ПРОЦЕСИБрой 9 - 2016

Д-р Анелия Пържанова Филиал на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, гр. Смолян - СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ НА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

Д-р Анелия Пържанова Филиал на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, гр. Смолян - СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ НА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

Ангел Ангелов Зарев - КУЛИНАРНИТЕ ПРАКТИКИ НА ТРАКИТЕ

Serekbaev Ermek Kuandykovich, master of laws assistant professor - SOME ASPECTS OF THE COMPARATIVE ANALYSIS OF LAND LEGISLATION ON FORCED WITHDRAWAL OF THE LAND FOR PUBLIC NEEDS

Ас. Радослав Петков Къновски - ИКОНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ НА КАТЕГОРИЯТА „ДОМАКИНСТВО”

Иво Веселинов Йоцов, доктор ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ - ЧЕРНОМОРСКИЯТ РЕГИОН: СБЛЪСЪК НА ИДЕНТИЧНОСТИ И РИСКОВЕ ЗА СТАБИЛНОСТТА В ЕВРОПА

Иво Веселинов Йоцов, доктор, инструктор, ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ - Стратегическо планиране на веригата за доставки

Natia Bejanidze, PhD student - CHALLENGES OF GLOBALIZATION PROCESSES ON GEORGIA’S EXAMPLE

Tal Yaar-Waisel, Ph.D - Good plans make good neighbors - Cooperation in planning border regions

Профессор Бритченко И.Г, доцент Стойка В.С. - Теоретические основы антикризисного управления банковской системой

Бритченко И. Г., Саенко В. Г. - ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПОРТИВНОГО БИЗНЕСА: ПОСТАНОВКА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ К ИННОВАЦИОННОМУ УПРАВЛЕНИЮ В УКРАИНЕ

Ас. д-р Галя Маринова Георгиева - ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА СТУДЕНТИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО МУ

Tokar Y.I., a postgraduate student of the Mukachevo State University, Mukachevo - THE ASSESSMENT OF A SECTORAL EMPLOYMENT STRUCTURE OF ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION IN MOUNTAIN AREAS

Марина Панько - ОСОБЕННОСТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНЫХ РЫНКОВ ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Марина Трошина - ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ В БОЛГАРИИ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО - Ас. д-р Десислава Александрова Алексиева катедра „Мениджмънт” СА „Д. А.Ценов” Свищов


Доц. д-р Михаил Симеонов Чиприянов - БЕНЧМАРКИНГЪТ В ПОДКРЕПА НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БИОПРОИЗВОДСТВОТО

Асистент д-р Иван Сашев Маринов РИСКОВИ ЗОНИ В БАНКОВИЯ НАДЗОР НА БЪЛГАРИЯ

Брой 8 - 2015

ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ВСУ


Георги Григоров Ангелов - Финансов анализ на рентабилността на персонала в търговските банки

Волошина Юлианна Ярославовна - ОСОБЕННОСТИ ПАРАДИГМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО МАРКЕТИНГА

Алмаший Янина Игоревна - ПРОМЫШЛЕННЫЙ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ МАРКЕТИНГ: ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Алмаший Янина Игоревна, Волошина Юлианна Ярославовна, Мария Николова Брусева, Панько Марина Владимировна - АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Надежда Волощук - ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГУЛЯТОРНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Сергей Волошенко - АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА

Василина Полевская - РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА НА ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В РАЗРЕЗЕ ПРИРОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН РЕГИОНА

Леся Газуда - РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПРИГРАНИЧНОМ ЗАКАРПАТСКОМ РЕГИОНЕ

Сергей Газуда, Виталий Эрфан - РОЛЬ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Проф. д-р Теодора Димитрова Петрова, Ас. д-р Иван Сашев Маринов - РЕНТАБИЛНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ НА БАНКОВОТО ПОСРЕДНИЧЕСТВО В БЪЛГАРИЯ

Andriyiv N. M. - STATE POLICY OF ESTABLISHING COMPETITIVE ENTERPRISE IN DOMESTIC TRADE OF UKRAINE

Любовь Теодоровна Шевчук, Галина Николаевна Лабинская - ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ УКРАИНЫ

Наталия Ивановна Ценклер - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: СУЩНОСТЬ И НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ

Шевчук Андрей Васильевич - РАЗВИТИЕ ІT ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ КАК ДЕТЕРМИНАНТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ

Шницер Игорь Романович - ЧАСТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАКАРПАТЬЯ: ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ НА РЫНКЕ, ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ, ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

А. П. Голод - СОЦИАЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТУРИЗМА

Irіna Bogdanоvna Shevchuk, Ирина Богдановна Шевчук - СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА ИНФОРМАЦИЙЦНОГО ОБЩЕСТВА КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК

Оксана Игоревна Шевчук, Мария Юриевна Лалакулич, Мария Александровна Гусева - СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ

Ас. д-р Ива Банкова Монева - Резултати от проведена анкета за проучване на финансовата грамотност на ученици

Брой 7

Д-р Анелия Пържанова Филиал на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, гр. Смолян - НЯКОИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ОСИГУРЯВАНЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Михаил Газуда - Методология и методика оценки сельскохозяйственных возобновляемых природных ресурсов

Indus Kateryna Petrivna - - Integral Assessment of Financial Potential Management in Ukraine

Татьяна Васильевна Морская - Европейский опыт регуляции развития сельских территорий

Наталия Ивановна Ценклер, к.э.н., доцент - Изменение процессов рождаемости в областях карпатского региона украины на современном этапе

Гл. ас. д-р Надежда Веселинова

проф. д-р Симеон Тасев

Иво Веселинов Йоцов - Управление на риска

Assoc. Prof. Virginia Zhivkova Ivanova, PhD

Assoc. Prof. Daniela Popova, PhD - Cultural Tourism – The Case Study of Varna

Галя Георгиева - Последващо оценяване на нетекущи материални активи

Ас. д-р Галина Чиприянова - Специфични аспекти на инвентаризацията на нетекущите (дълготрайни) активи в предприятията със селскостопанска дейностБрой 6

Todor Kolarov - Confronting Money Laundering in the European Union

Ас. Даниела Костадинова Михалева - Ролята на управлението на риска при осъществяване на вътрешен инспекторски контрол в администрацията

Доц. д-р Костадин Янков Марков - За оценка и превенция на корупционния риск в териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане – шести ежегоден мониторинг 2012 година

Доц. д-р Костадин Янков Марков - Насоки за разработване и утвърждаване на наръчник за извършваната контролна дейност от инспектората на проверяваната административна структура

Гл. ас. д-р Борис Решовски - Отчитане на сделките със стоки, предоставени и получени за продажба на консигнация

Гл. ас. д-р Борис Решовски - Измами с ДДС и техника на данъчния контрол

Assoc. Prof. Daniela Popova, PhD - A Scope of the Management of Small and Medium-sized Business

Ас. д-р Велислава Николаева - Мястото на управленското решение в процесите на стратегическия мениджмънт

Ас. д-р Велислава Николаева - Стратегическо управление в малко и средно туристическо предприятие – реалност и възможностБрой 5

Николина Грозева, ВСУ „Черноризец Храбър“ - НОВИ КОНЦЕПТУАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАЧЕСТВОТО НА ИНФОРМАЦИЯТА ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

Гл. ас. д-р Надежда Веселинова - Ефективност на маркетинговите решения чрез маркетингова отчетност

доц. д-р Поля Кацамунска - Рeформите в публичното управление и парадигмалните трансформации на публичната администрация

доц. д-р Костадин Янков Марков - Видове контрол, планиране и отчетност при извършване на вътрешноадминистративната контролна дейност от инспекторатите

доц. д-р Костадин Янков Марков - Релацията - вътрешен одит, финансово управление и контрол

Гл. ас. д-р Елеонора Танкова - Подготовката на глобални граждани – нов акцент в съвременното образование

Д-р Капка Йорданова Манасиева, ВСУ “Черноризец Храбър”, Архитектурен факултет - Гъвкавостта като управленска и организационна задача в динамична среда

Kremena Andonova, Ph.D. - Problems in the Development of the Basis Conditions for the Attraction of Investments in Bulgaria

д-р Александра Парашкевова - Аутсорсингът на процеси – съвременен инструмент за бизнес и публичен мениджмънт

Assist. Prof. Krassimir Nedyalkov, PhD - The crisis of the European model or about the crossing of the historical mission and the concrete results

Гл. ас. д-р Златина Караджова - По въпроса за управление на качеството на ресторантьорския продуктБрой 4

Head Assist. Prof., PhD Nadezhda Veselinova - Trends of Demographic Development in the Context of Planning Regions in Bulgaria

гл. ас. д-р Борис Решовски - Отчитане на сделките със стоки, предоставени и получени за продажба на консигнация

ас. Николина Грозева - Нематериалните активи в системата на Международните стандарти за финансови отчети

доц. д-р Костадин Янков Марков - Анализ, предложения и препоръки за подобряване на вътрешноадминистративната контролна дейност

ас. Ива Банкова Монева - Справедливата стойност и финансовият отчет – предимства и недостатъци

Assist. Prof. Dr. Virjinia Ivanova - Motivation As An Integral Part Of Mergers And Acquisitions

Assist. Prof. Krassimir Nedyalkov, PhD - The failure of a treaty or about the Lisbon fear and the role of the nation state

гл. ас. д-р Даниела Попова - Управление на малък и среден бизнес (УМСБ) – основни аспекти

д-р Елеонора Танкова - Мобилността – основен акцент на стратегията на ЕС "Европа 2020"

Оксана Хорватова - Правовые и психологические проблемы адаптации Украины к европейским стандартам в сфере долгосрочного страхования жизни

Krzysztof Lyskawa - Application of insurance-based support of agriculture by the state – the Polish experience and the EU guidelinesБрой 3

Assist. Prof. Krassimir Nedyalkov, PhD - The importance of the institutions. Why the European system is in crisis or about the meaning of the words

Д-р Стоянка Костадинова Касабаджакова - Тотално управление на качеството – стратегия за организационна промяна

Гл. ас. д-р Даниела Попова - Corporate Entrepreneurship – Top Management Teams’ Knowledge Networks

Доц. д-р Костадин Марков - Мониторинг 2010 година за оценка и превенция на корупционния риск в териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане

Доц. д-р Костадин Марков - Mетодика за контролната дейност в инспектората на Aгенцията за социално подпомагане

Доц. д-р Костадин Марков - Наръчник за извършваната контролна дейност от инспектората на Агенцията за социално подпомагане на проверяваната административна структура – регионална дирекция "Социално подпомагане", дирекция "Социално подпомагане", специализираните институции за социални услуги и социални услуги, предоставяни в общността

Мирослава Цветиева Йончева - Алтернативен туризъм и развитието му в град Враца и региона

Assist. Prof. Dr. Daniela Popova - Cultural Aspects of Motivation (Meanings of Motivation)

Проф. д-р Татяна Евгениевна - Хозяйственный механизм необходимый сегодня России

ст. ас. Николина Грозева - Representing Development Costs Of Application Software In Financial Statements: A Study On How Bulgarian Accounting Culture Needs To Be Changed

ст. ас. Ива Монева - Fair Value in Financial Statements of Bulgarian Enterprises

докторант Катя Бождерменова - Участие на гражданското общество в управлението и усвояването на средства по СФ в регионитеБрой 2

Гл. ас. д-р Венцислав Василев - "Стълба за наблюдение и интервенция" в контекста на прилагането на рисково-базиран подход за надзор върху дейността на неживотозастрахователните дружества

Гл. ас. д-р Миглена Петрова Тмелкова - Значение на контролинга на бизнес - процесите за производствената организация в условията на макроикономическа нестабилност

Гл. ас. д-р Миглена Петрова Тмелкова - Разчет на печалбата за нуждите на контролинга

ст. ас. Павлина Ямукова - Човешкият капитал в променящата се икономическа среда

Д-р Карлен Атанесян - Някой аспекти на глобалната екополитика като инструмент за постигане на екологична сигурност на планетата

Доц. д-р Лоретта Петрова Парашкевова - ЦИВИЛИЗАЦИОННОТО ЕДИНСТВО НА ДЪРЖАВИТЕ И НАРОДИТЕ В СВЕТА

Доц. д-р Лоретта Петрова Парашкевова - ДЪРЖАВИТЕ МЕЖДУ КОНФРОНТАЦИЯТА И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО

Ст. ас. Силвия Братоева - Bulgarian Labor Market in the Context of European Union Membership

Гл. ас. д-р Поля Кацамунска - БЕНЧМАРКИНГЪТ КАТО УПРАВЛЕНСКИ ИНСТРУМЕНТ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

д-р Костадин Марков - ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР - ДЪРЖАВНАТА И ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ст. ас. Ива Монева, ст.ас. Николина Грозева - THE PRACTICE OF FAIR VALUE ACCOUNTING FOR INTANGIBLE ASSETS IN BULGARIAN ENTERPRISESБрой 1

Гл. ас. д-р Светла Михалева - Концепцията "Електронно правителство" в контекста на електронното управление

д-р Костадин Марков - Detecting confilict of interest in public administration

В.Н. Костова - Инновационный потенциал малого и средного бизнеса в Болгарии