Психология и социални дейности


Брой 12 2019

Assoc. Prof. Rusanka Mancheva, PhD, PhD student Simona Nikolova and PhD student Vasiliki Kasiora – DIFFERENCES IN AGGRESSION ACCORDING TO THE LEVEL OF GLOBAL SELF-ESTEEMТеодора Чопанова – ИСТОРИЯТА НА ТОВА, КОЕТО ДНЕС СЕ НАРИЧА ПИАР Е ДОСТА ПО-СТАРА, ОТКОЛКОТО СЕ УЧИ В УНИВЕРСИТЕТИТЕIris Bitton – EMPIRICAL RESEARCH OF RITUALS AS REFLECTING THE ISRAELI CULTURE IN THE EDUCATIONAL SYSTEMIris Bitton – PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF RITUALS AND CEREMONIALS IN THE EDUCATIONAL SYSTEM IN ISRAELТеменужка Матева Дечкова-Новакова Център за психично здраве – Русе - СТИГМАТИЗАЦИЯ И АВТОСТИГМАТИЗАЦИЯ, КАТО ЕЛЕМЕНТИ ОТ ПСИХОСОЦИАЛНАТА АДАПТАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПСИХИЧНО ЗДРАВНИ УСЛУГИТеменужка Матева Дечкова-Новакова Център за психично здраве – Русе - СТИГМАТИЗАЦИЯ И АВТОСТИГМАТИЗАЦИЯ, КАТО ЕЛЕМЕНТИ ОТ ПСИХОСОЦИАЛНАТА АДАПТАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПСИХИЧНО ЗДРАВНИ УСЛУГИТеменужка Матева Дечкова-Новакова Център за психично здраве – Русе - НАДЕЖДНОСТ И ВАЛИДНОСТ НА ВЪПРОСНИК ЗА ОЦЕНКА НА СТИГМАТА И АВТОСТИГМАТАSharif Kahily M.A, Max Stern Yezreel Valley College, Israel - NEW PERSPECTIVES ON SUBSTITUTED RELATIONAL AUTONOMY FOR SHARED DECISION-MAKING IN CRITICAL CAREСт. преподавател инж. Димитър Анастасов Комитов ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ - ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ECDISSharif Kahily M.A, Max Stern Yezreel Valley College, Israel - GOALS OF CARE AND END OF LIFE IN THE ICUSharif Kahily M.A, Max Stern Yezreel Valley College, Israel - ETHICS AND END-OF-LIFE CARE FOR ADULTS IN THE INTENSIVE CARE UNITБрой 11 2018

Д-р Афердита Ахмети (Ремат) Република Косово - СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ ВЪВ ВЪЗПРИЕМАНЕТО НА ДВЕ СОЦИАЛНИ СРЕДИИнж. Дечко Дечев, Преподавател във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, вахтен механик - ПРОЕКТ СЪС ЗНАЧИМ СОЦИАЛЕН ЕФЕКТКап. I ранг Михаил Д. Йонов, доц. Петър Х. Дерелиев ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ - ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ОТ МОРСКАТА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА ПО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИOrly Netanel - THE PORTRAIT OF THE GOOD PARENTOrly Netanel - WHAT WE HAVE TO KNOW BEFORE WE BECOME A FAMILY?Капитан Росица Младенова Недева, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров, психолог - ЗАД СТЕНИТЕ НА МОРСКОТО УЧИЛИЩЕ – НЕСТАНДАРТНИ РЕШЕНИЯFAMILY, AUTHORITY, AND AMBIGUITY IN DAILY RITUALS AS FACTORS SHAPING THE CULTURE IN THE ELEMENTARY SCHOOL - Iris BittonAbu Jama Tayseer Khalid Arara in then negev, VFU „Chernorizets Hrabar”, PhD student - ARAB ISRAEL BEGINNER TEACHERS EXPERIENCESRonit Zats, Adv - THE EQUAL RIGHTS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES LAW IMPLEMENTED TODAY IN ISRAELБрой 10

Д-р Афердита Ахмети (Ремат) Република Косово - ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА В БЪЛГАРИЯ И КОСОВО – СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗTHE EQUAL RIGHTS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES LAW IMPLEMENTED TODAY IN ISRAEL - Ronit Zats, AdvHabib Jeries Nasser VFU „Chernorizets Hrabar”, PhD student - THE EFFECT OF HIGH-SCHOOL CURRICULA ON THE IDENTITY OF ARAB STUDENTS IN ISRAELHabib Jeries Nasser VFU „Chernorizets Hrabar”, PhD student - THE ARAB AND ISRAELI SOCIAL IDENTITIES OF ARAB ADOLESCENT MUSLIM AND CHRISTIANS IN ISRAELHabib Jeries Nasser VFU „Chernorizets Hrabar”, PhD student - THE ARAB AND ISRAELI SOCIAL IDENTITIES OF ARAB ADOLESCENT BOYS AND GIRLS IN ISRAELДоц. д-р Петър Нешев - ПСИХОЛОГИЯ НА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ: МОТИВИ И ТИПОЛОГИИGalit Zino - INFLUENCES ON EMOTIONAL-SOCIAL DEVELOPMENT OF INFANTS IN DAYCARE CENTERSVirginia Lousky, PhD student - DEVELOPMENT OF THE MODEL ‘RIGHTS AND RESPONSIBILITY’ FOR THE PREVENTION OF AGGRESSION AMONG KINDERGARTEN CHILDRENVirginia Lousky, PhD student -PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF AGGRESSION AMONG PRESCHOOL CHILDREN AND EDUCATIONAL PROGRAMS FOR PREVENTIONVirginia Lousky, PhD student - PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF AGGRESSION AMONG CHILDREN BEFORE SCHOOLSHALABI ALI, M.A, INTENSIVE CARE UNIT HADERA MEDICAL CENTER, ISRAEL - PSYCHO CARDIOLOGYShulamit Rahamim - PLAY AND CREATIVITY AT EARLY AGEТеодора Славчева Христова, докторант по Социология, НБУ - ИЗМЕРВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ СРЕД ПОДРАСТВАЩИТЕЦветан Петров Петков – докторант по психология - ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ДЖЕНДЪРНИТЕ РАЗЛИЧИЯ И ЛИДЕРСТВОТОДокторант Атанас Стоянов Махлелиев - ПРИСТРАСТЯВАНЕТО КЪМ ИНТЕРНЕТ И ЕФЕКТЪТ МУ ВЪРХУ ПОДРАСТВАЩИТЕБрой 9

Д-р Афердита Ахмети (Ремат) - ВЗАИМОВРЪЗКИ МЕЖДУ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА И АКАДЕМИЧНАТА МОТИВАЦИЯДоц. д-р Ивайло Лазаров - КОНЦЕПТЪТ НА ДЕЛЬОЗ-ГАТАРИ „ТЯЛО БЕЗ ОРГАНИ“ (ОТ КНИГАТА ИМ „АНТИ-ЕДИП“) КАТО ПОСТМОДЕРЕН АНАЛОГОН НА КЛАСИЧЕСКАТА ПРЕДСТАВА ЗА ДУША (В СМИСЪЛА НА ТРАДИЦИОННАТА ПСИХОЛОГИЯ)Брой 8

Докторант Ганка Иванова - "Бракът като ценност в българската култура и в съвременна България"

Д-р Ваня Христова - "Моралното развитие на личността – основни психологически перспективи"Брой 7

Доц. д-р Петър Нешев - Половите роли и половата идентичност като проблем в психологиятаБрой 6

Проф. д-р Валери Стоилов Стоянов и д-р Марин Маринов - Лидерство и ръководство. Социалнопсихологични аспекти

Доц. д-р Петър Нешев - Проблеми на юридическата психологияБрой 5

Красимир Иванов - Психофизиологични основи на посттравматичното стресово разстройствоБрой 4

Красимир Иванов - Психофизиология и психосоматика

Д-р Мартин Джуров - Представяне на методиката "Тест за аутистичен спектър в детството" (CAST)

Мария Иванова Дечева, Мария Василева Добрева - Социално компетентни полицейски служители в близост до обществотоБрой 3

Доц. д-р Петър Нешев - Взаимодействие на култури в социалнопсихологически контекст

Доц. д-р Петър Нешев - Алтруизъм, помагащо поведение и социализация

Доц. д-р Валери Стоянов - Coping With Stress at Different Levels of Work Stress

Гл. ас. д-р Ивайло Лазаров - А Brief Presentation of My Book

Гл. ас. д-р Ивайло Лазаров - On Consciousness in the Virtualist Phenomenological Conceptions

Мирена Василева - Взаимоотношенията между родители и юношиБрой 2

Гл. ас. д-р Ивайло Лазаров - Is a Hyperbole of Exteriority Phenomenologically Acceptable

Гл. ас. д-р Ивайло Лазаров - On the Existential And Phenomenological Idea of Time