Архитектура и истроителство


Брой 12 - 2019

Ангел Илиев Ушев Докторант ВСУ „Черноризец Храбър“ - ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕЛЕМЕТРИЧНИ ПОЖАРНИ ХИДРАНТИ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Иво Стефков Дочев докторант ВСУ „Черноризец Храбър“ - ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ МОДЕЛА НА ОБЛАСТНА ПРОТИВОПОЖАРНА СЛУЖБА В ПОЛУПЛАНИНСКИ РАЙОН

Д-р арх. Цвета Ангелова Жекова ВСУ „Черноризец Храбър“ – ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЛЪНЧЕВИЯ ПОТЕНЦИАЛ В АРХИТЕКТУРАТА

Д-р арх. Пламен Петров ВСУ „Черноризец Храбър“ – СЕЛИЩЕТО „НОВ БАРИС“ НА ХАСАН ФАТИ – УСТОЙЧИВА, ТРАДИЦИОННА АРХИТЕКТУРА

Д-р арх. Цвета Жекова ВСУ „Черноризец Храбър“ – ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВЯТЪРНИЯ РЕСУРС В АРХИТЕКТУРНОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Арх. Десислава Ангелова Христова ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна, България – CТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ИНТЕРИОРНИТЕ ПРОСТРАНСТВА В УЧИЛИЩНИТЕ СГРАДИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ XXI в.

Atanas Kovachev, Peter Nikolov, Hristo Topchiev, Boriana Nozharova – CAN PLANNING GUIDE THE URBAN MARKET PROCESSES TOWARDS SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT?

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р арх. Александър Д. Слаев на статията ПРОСТРАНСТВEНО РАЗВИТИЕ НА ПРИЕМНИТЕ ПРОСТРАНСТВА В НЯКОИ ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ Автор – д-р арх. Радост Райновска

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р арх. Красимира Вачева на монографичен труд – АРХИТЕКТУРАТА НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ ЗА ИЗКУСТВО И КУЛТУРА автор д-р арх. Радост Райновска

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р арх. Красимира Вачева на статията ТЕАТЪР – АНТИЧЕН И РЕНЕСАНСОВ ТЕАТЪР автор д-р арх. Радост Райновска

Д-р арх. Радост Райновска ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна, България -ПРОСТРАНСТВEНО РАЗВИТИЕ НА ПРИЕМНИТЕ ПРОСТРАНСТВА В НЯКОИ ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

Доц. д-р инж. Анета Йорданова Георгиева ВСУ „Черноризец Храбър“ - ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ГОРСКИ ПОЖАРИ

Yuriy Dachev, Ivo Lazarov, Navigation Department, Nikola Vaptsarov Naval Academy - IMPACT OF THE MARINE ENVIRONMENT ON THE HEALTH AND ЕFFICIENCY OF SEAFARERS

проф. д-р Благовест Белев - УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА КОРАБИТЕ Монография - РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Юрий Дачев

Доц. д-р инж. Генчо Христо Паничаров, докторант Кемал Терзиоглу, докторант Мурат Кабалъ - ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА АКТИВНИТЕ И ПАСИВНИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПОЖАР В ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА Р. ТУРЦИЯ

Доц. д-р инж. Генчо Христов Паничаров - АНАЛИЗ НА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ, ПРИЧИНЯВАЩИ ПОЖАРИ В ПТИЦЕВЪДНИ ФЕРМИ

Брой 11 - 2018

Д-р арх. Цвета Ангелова Жекова ВСУ „Черноризец Храбър“ – АНАЛИЗ НА НОРМАТИВИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ В БЪЛГАРИЯ

Д-р арх. Цвета Ангелова Жекова ВСУ „Черноризец Храбър“ – ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ПРИ ЕДНОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ФАЗА „ИДЕЕН ПРОЕКТ“

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р арх. Александър Д. Слаев на проект ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП “ЦНСТ-ИЗТОК” и “ЦНСТ-ЗАПАД” в УПИ 1-2364 по плана на ж.к. “Изгрев”, гр. Варна Автор – д-р арх. Радост Райновска

КЛАСИЧЕСКИ ТЕАТРАЛНИ СГРАДИ В ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ И АНГЛИЯ - Д-р арх. Радост Райновска ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна, България

Брой 10 - 2017

ТЕАТЪР АНТИЧЕН И РЕНЕСАНСОВ ТЕАТЪР - Д-р арх. Радост Райновска ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна, България

ПРОВЕРКА ЦЕНТРОВКАТА НА КОРАБЕН ВАЛОПРОВОД ПО МЕТОДА „JACK UP” - Ас. д-р инж. К. Г. Люцканов, гл. ас. д-р инж. Х. В. Христов, ас.инж. Д. Д. Христов

ТЕХНОЛОГИЧЕН АЛГОРИТЪМ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ИЗНОСВАНЕТО НА КОРАБНИЯ КОРПУС - Гл. ас. д-р инж. Х. В. Христов, доц. д-р инж. Ю. Москов

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОДИ ЗА НАВАРЯВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО - Гл. ас. д-р инж. Х. Христов, доц. д-р инж. П. Дичев, инж. Д. Монева

Брой 9

Живко Митков Митев - УСИЛВАНЕ НА ПЛОСКИ СТОМАНЕНИ ФЕРМИ НА ПОКРИТИЕТО НА ФУТБОЛЕН СТАДИОНБрой 7

N. T. RUSTAMOV, A. B. BEKBOLATOV

N. T. RUSTAMOV, A. B. BEKBOLATOV

Слаев, А., (2014) - Формите на собственост като детерминанти на планирането и регулирането - Slaev, A., (2014) The forms of ownership as determinants of planning and regulation (in Bulgarian)Брой 6

Assoc. Prof. Arch. Alexander Slaev - Market analysis of urban sprawl in sofiaБрой 5

Самедов А.М., д.т.н., проф. Мани А.Д.Д., аспирант. Сницарь М.А.,магистр, Паничаров Г.Х. - Математическое моделирование колебаний системы «Передвижная нагрузка – бесконечно длинная балка – упругое основание, расслабленной подземной выработки»Брой 4

Самедов А.М. д.т.н.,проф., Мани А.Д.Д.,аспирант, Дзядевич В.В. - студент НТУУ «КПИ», г. Киев, Паничаров Г.Х. - Движения массива, как вязкопластическая среда по твердым слоям при нарушении устойчивости склона от подземной выработки

Prof. Arch. Rositsa Nikiforova, Ph.D - Contemporary Art in Architectural SpacesБрой 2

Проф. д-р арх. Росица Никифорова - Информативна функция на формата в дизайн за архитектурна среда

Арх. Станчо Веков - Видин - Архитектурни ре/визииБрой 1

Доц. д-р арх. Росица Никифорова - Архитектурен език за скулптори "Градежът" на Павел Койчев

Assoc. Prof. Arch. Rossitsa Nikiforova - Architectural Language For Sculptors "The Construction" By Pavel Koichev