Архитектура и строителство


Брой 20 - 2023

гл. ас. д-р арх. Снежина Георгиева, проф. д.н. арх. Александър Д. Слаев, ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖИЛИЩНИТЕ ФОРМИ (УАСГ, ВСУ)

Йознур Севме, МОДЕЛ НА СИСТЕМА ЗА ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ В УНИВЕРСИТЕТИ (ВСУ)

Йознур Севме, Али Чакър , АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА НИВОТО НА ЕНЕРГИЙНА ГРАМОТНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ (ВСУ)

Али Чакър, ПОЖАРОГАСЕНЕ С МЪГЛООБРАЗУВАНЕ (ВСУ)

инж. Гергана Атанасова, проф. д-р инж.Стефан Терзиев, доц. д-р Галинка Павлова, ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЩИНСКИТЕ ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ НА ВАРНА (ВСУ, МУ - София)

Брой 19 - 2023

А. Недев, А. Георгиева, Г. Антонов, А. Близнаков,ВЕРОЯТНОСТНА ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА НАСТЪПВАНЕ НА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ (ВВМУ)

проф. д.т.н. инж. А. Недев, проф. д-р Св. Димитракиева, доц. д-р инж. А. Георгиева, Ал. Близнаков, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВАТА НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ЕКОЛОГИЧНИТЕ ОПАСНОСТИ НА МОРСКИТЕ ТРАНСПОРТНИ ДЕЙНОСТИ (ВВМУ)

Асен Недев, Георги Антонов, Али Чакър, Павлина Наскова, ЕНЕРГИЕН БАЛАНС И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕДНОФАМИЛНИ СГРАДИ (ТУ-Варна, ВСУ)

Анастас Крушев, ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА МЕТОДА НА НАЙ-МАЛКИТЕ КВАДРАТИ ЗА НАМИРАНЕ НА НАЙ-ВЕРОЯТНОТО МЯСТО НА КОРАБА (ТУ - ВАРНА)

Мариана Цекова, ОЦЕНКА НА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ПЪТИЩА ВЪВ ВИСОКОПЛАНИНСКИ РАЙОНИ (ВСУ)

Мариана Цекова, ПРОУЧВАНЕ СПАЗВАНЕТО НА МЕРКИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ПЪТИЩА ВЪВ ВИСОКОПЛАНИНСКИ РАЙОНИ (ВСУ)


КРЪГЛА МАСА
на тема:УПРАВЛЕНИЕТО НА СТАРИНИТЕ - ЕДИН НЕРЕШЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОБЛЕМ.

Мариана Цекова, ПРОУЧВАНЕ СПАЗВАНЕТО НА МЕРКИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ПЪТИЩА ВЪВ ВИСОКОПЛАНИНСКИ РАЙОНИ (ВСУ)

Светлозар Попов, Яни Янев, СВЕТИЛИЩЕТО В КЪСНОХАЛКОЛИТНИЯ НЕКРОПОЛ ВАРНА I (ВСУ)

Диана Гергова, ЗАЩО ИЗЧЕЗВА КУЛТУРНИЯТ КОНТЕКСТ НА СВЕТОВНИЯ ПАМЕТНИК СВЕЩАРСКАТА ГРОБНИЦА В “СБОРЯНОВО” (НХА)

Иван Кабаков, ДЕФИЦИТИ И ПРОБЛЕМИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО (СУ Св. Климент Охридски)

Брой 18 - 2022

Иво С. Дочев, АНАЛИЗ НА ПРОТИВОПОЖАРНАТА ОБСТАНОВКА И ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА ПРОТИВОПОЖАРНА СЛУЖБА В ПОЛУПЛАНИНСКА ОБЛАСТ (ВСУ)

гл. ас. д-р инж. Али Чакър, ПРОБЛЕМИ И ЗАДАЧИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ВЪРХОВИ ГОРСКИ ПОЖАРИ (ВСУ)

гл. ас. д-р инж. Али Чакър, МАТЕМАТИЧЕСКО И ЧИСЛЕНО МОДЕЛИРАНЕ НА ТЕЧЕНИЕТО НАД ФРОНТА НА ГОРСКИ ПОЖАР (ВСУ)

гл. ас. д-р инж. Али Чакър, РЕЗУЛТАТИ ОТ МОДЕЛИРАНЕ НА ДВУФАЗНО НЕИЗОТЕРМИЧНО ТЕЧЕНИЕ ПРИ ГОРСКИ ПОЖАРИ (ВСУ)

Брой 17 - 2022

Георги Люцканов ТЕХНОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПОВЪРХНОСТНИЯ СЛОЙ НА ЦИЛИНДРОВИ ВТУЛКИ ЧРЕЗ ХОНИНГОВАНЕ ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Доц. д-р инж. Анастас Крушев, Ас. КДП инж. Николай Атанасов ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОМЯНАТА НА МАНЕВРЕНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОРАБ АВТОВОЗ ПРИ СИЛЕН ВЯТЪР И ВЪЛНЕНИЕ

КДП Николай Атанасов ПРОМЯНА НА МАНЕВРЕНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОРАБИТЕ ПРИ ВЛОШЕНИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ

Инж. Иван Ханджиев, Владимир Яровицин, Франк Лопез - СИСТЕМИ ЗА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПРОВОДИ 110 – 132 КВ - Защо операторите на преносни електропроводи се нуждаят от Система за аварийно възстановяване (САВ)?

Доц. д-р инж. Иван Павлов, ВСУ „Черноризец Храбър“ – Варна - ДИАФРАГМЕНО ПОВЕДЕНИЕ НА КВАДРАТНИ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ С КРЪГЪЛ ОТВОР

проф. дтн. инж. Асен Недев, ВВМУ, Варна; д-р Росен Атанасов, фирма Stargate Maritime; гл. ас. инж. Али Чакър, Варненски Свободен Университет; Саджит Сезгин, Истанбул, Р.Турция - АНАЛИЗ НА ПРЕЧУПВАНЕТО НА КОРАБ С ОГРАНИЧЕН И СМЕСЕН РАЙОН НА ПЛАВАНЕ НА БАЗА НА ЕДНОМЕРНИ СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ

Проф. дтн. инж. Асен Недев, ВВМУ, Варна; д-р Росен Атанасов, фирма Stargate Maritime LTD; гл. ас. инж. Али Чакър, Варненски Свободен Университет - МИНИМИЗАЦИЯ НА РИСКА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КОРАБИ С ОГРАНИЧЕН И СМЕСЕН РАЙОН НА ПЛАВАНЕ

проф. дтн. инж. Асен Недев, ВВМУ, Варна; д-р Росен Атанасов, фирма Stargate Maritime; доц. д-р инж. Нели Тризлова, Варненски Свободен Университет - УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ТЪРГОВСКО-ТРАНСПОРТНАТА ДЕЙНОСТ НА КОРАБИ С ОГРАНИЧЕН И СМЕСЕН РАЙОН НА ПЛАВАНЕ

доц. д-р Павлина Наскова ТУ, Варна гл. ас. инж. Али Чакър Варненски Свободен Университет - ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ ПОЖАРИ В ПРИРОДНИ И УРБОГЕННИ ЕКОСИСТЕМИ

инж. Мирем Е. Ниязи-Юсуф, докторант в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” - ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯТА В ТЕРИТОРИЯТА НА КОНТАКТНАТА ЗОНАБрой 16 - 2021

инж. Йонко Димитров – докторант ВСУ „Черноризец Храбър“ – Варна - КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ДИАФРАГМЕНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ СЪС И БЕЗ ОТВОРИ

инж. Йонко Димитров – докторант ВСУ „Черноризец Храбър“ – Варна - ИЗСЛЕДВАНЕ ДИАФРАГМЕНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ПРАВОЪГЪЛНИ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ С КВАДРАТЕН ОТВОР

инж. Йонко Димитров – докторант ВСУ „Черноризец Храбър“ – Варна - ИЗСЛЕДВАНЕ ДИАФРАГМЕНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА КВАДРАТНИ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ С КВАДРАТЕН ОТВОР

Недко Пашамов, Юрий Дачев, Димитър Димитракиев ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – САМОСТОЯТЕЛНИ ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

Август Богданов Панов, Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ - Варна, България - АСТРОНАВИГАЦИЯТА – НЕОБХОДИМАТА АЛТЕРНАТИВА НА GNSSБрой 15 - 2021

Юрий Дачев, Мирослав Цветков, Петина Вичева Навигационен факултет, ВВМУ „Никола Вапцаров” - МОРСКИ ПРОСТРАНСТВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Д-р Али Чакър – Варненски Свободен Университет, Д-р Росен Атанасов – фирма Stargate Maritime LTD, Александър Близнаков докторант ВВМУ - БАЙЕСОВ ПОДХОД ЗА ОЦЕНКА НА ПАСИВНИТЕ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПОЖАР В ПОМЕЩЕНИЕ

Докторант Надие Адем, Гл. ас. д-р Али Чакър, ВСУ ''Черноризец Храбър'' – гр. Варна - ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ В СОЛАРНА СИСТЕМА И ОЦЕНКА НА РИСКА

Брой 14 - 2021

проф. д-р инж. Илинка Методиева Иванова НВУ „Васил Левски“, факултет АПВО и КИС д-р инж. Петина Андреева Андреева Югозападен университет - Благоевград - ПОДДЪРЖАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ по Закона за кадастър и имотен регистър

гл. ас. д-р арх. Снежина Георгиева проф. д-р арх. Александър Д. Слаев ВСУ „Черноризец Храбър“ - ЗНАЧЕНИЕ И КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ ФОРМИ

инж. Иван Ханджиев ТУ Варна, катедра Електроенергетика - ИЗСЛЕДВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИЛИКОНОВО ПОКРИТИЕ ЗА ГОЛИ ПРОВОДНИЦИ ЗА ЕЛЕКТРОПРОВОДИ СРЕДНО И ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЯ

инж. Иван Ханджиев ТУ Варна, катедра Електроенергетика - КОМПАКТНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДИ. СТЪЛБОВЕ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

инж. Иван Ханджиев ТУ Варна, катедра Електроенергетика - ИЗОЛАЦИОННИ КОНЗОЛИ

инж. Иван Ханджиев ТУ Варна, катедра Електроенергетика - ИЗОЛАЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОПРОВОДИТЕ. ВИДОВЕ ИЗОЛАТОРИ, ПРЕДИМСТВА , НЕДОСТАТЪЦИ, ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРОЕКТИРАНЕ. ЗАГУБИ НА ЕНЕРГИЯ.

Август Панов, Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ - Варна - ТОЧНОСТ НА НАВИГАЦИОННИТЕ ОПРЕДЕЛЯНИЯ НА МЯСТОТО НА КОРАБАБрой 13 - 2020

Юрий Дачев, Валентин Златев, Калоян Маринов Висше военноморско училище „Н.Й.Вапцаров” Варна, България – ОБРАБОТКА НА БАЛАСТНИТЕ ВОДИ НА КОРАБА

проф. д-р арх. Александър Д. Слаев – СТЕПЕНТА НА ЧАСТНОСТ/ПУБЛИЧНОСТ И ВЛИЯНИЕТО Й ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА СРЕДАТА: ВИНОВНА ЛИ Е ПРИВАТИЗАЦИЯТА ЗА ВЛОШАВАНЕТО НА СРЕДАТА В БЪЛГАРСКИТЕ КУРОРТИ?

Доц. д-р арх. Пламен Петров ВСУ „Черноризец Храбър“ – СЪХРАНЯВАНЕ НА ТРАДИЦИИТЕ ЧРЕЗ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ЗЕМНА АРХИТЕКТУРА

Д-р арх. Владимир Колев ВСУ „Черноризец Храбър“ – СЕВЕРОЗАПАДНАТА ЧАСТ НА СОФИЯ В ПЕРИОДА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО БАЛКАНСКАТА ВОЙНА

Доц. д-р арх. Красимира Захариева Вачева ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна – ОПАЗВАНЕТО НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА НИ ПРАКТИКА

Анета Йорданова Георгиева доц. д-р инж. ВСУ „Черноризец Храбър“ – ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГЕОГРАФСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ АВАРИЙНОСТТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ МРЕЖИ

Prof. Doct.of Science Dimitar Yordanov Dimitrakiev, Capt. PHD Georgi Sotirov Gilev; Naval Academy “N.I.Vaptzarov” – Varna, Department of Fleet and Ports Exploitation - REDUCING ENVIRONMENTAL IMPACTS FROM MARITIME TRANSPORT AND PORT ACTIVITIES

Prof. Doct.of Science Dimitar Yordanov Dimitrakiev, Capt. PHD Georgi Sotirov Gilev; Naval Academy “N.I.Vaptzarov” – Varna, Department of Fleet and Ports Exploitation - УПРАВЛЕНИЕТО НА БАЛАСТНИТЕ ВОДИ И СЕДИМЕНТИ ОТ КОРАБИТЕ И ОПАЗВАНЕТО НА МОРСКИТЕ ЕКОСИСТЕМИ

Д-р инж. Али Джавид Чакър ВСУ „Черноризец Храбър“ – ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ – СЪСТОЯНИЕ, РЕГУЛАЦИЯ, ПРЕВЕНЦИЯ

проф. д-р арх. Александър Д. Слаев д-р арх. Жечка Илиева ВСУ „Черноризец Храбър“ – ЗНАЧЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ГРАДСКОТО И РЕГИОНАЛНОТО ПЛАНИРАНЕ

Брой 12 - 2019

Проф. д-р арх. Александър Д. Слаев - Новият четиритомник “Градоустройство” на чл.-кор. Атанас Ковачев – внушителен по обхват и обем и ценен по съдържание труд

Красимира Захариева Вачева Архитект, д-р, доцент ВСУ „Черноризец Храбър“ - ТИПОЛОГИЯ, ИНТЕРИОР И ОБЗАВЖДАНЕ НА АНТИЧНИТЕ БИБЛИОТЕКИ

Доц. д-р инж. Генчо Христов Паничаров ВСУ „Черноризец Храбър“ - НОВИ ТЕНДЕНЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СГРАДНИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

Ангел Илиев Ушев Докторант ВСУ „Черноризец Храбър“ - ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕЛЕМЕТРИЧНИ ПОЖАРНИ ХИДРАНТИ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Иво Стефков Дочев докторант ВСУ „Черноризец Храбър“ - ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ МОДЕЛА НА ОБЛАСТНА ПРОТИВОПОЖАРНА СЛУЖБА В ПОЛУПЛАНИНСКИ РАЙОН

Д-р арх. Цвета Ангелова Жекова ВСУ „Черноризец Храбър“ – ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЛЪНЧЕВИЯ ПОТЕНЦИАЛ В АРХИТЕКТУРАТА

Д-р арх. Пламен Петров ВСУ „Черноризец Храбър“ – СЕЛИЩЕТО „НОВ БАРИС“ НА ХАСАН ФАТИ – УСТОЙЧИВА, ТРАДИЦИОННА АРХИТЕКТУРА

Д-р арх. Цвета Жекова ВСУ „Черноризец Храбър“ – ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВЯТЪРНИЯ РЕСУРС В АРХИТЕКТУРНОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Арх. Десислава Ангелова Христова ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна, България – CТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ИНТЕРИОРНИТЕ ПРОСТРАНСТВА В УЧИЛИЩНИТЕ СГРАДИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ XXI в.

Atanas Kovachev, Peter Nikolov, Hristo Topchiev, Boriana Nozharova – CAN PLANNING GUIDE THE URBAN MARKET PROCESSES TOWARDS SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT?

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р арх. Александър Д. Слаев на статията ПРОСТРАНСТВEНО РАЗВИТИЕ НА ПРИЕМНИТЕ ПРОСТРАНСТВА В НЯКОИ ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ Автор – д-р арх. Радост Райновска

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р арх. Красимира Вачева на монографичен труд – АРХИТЕКТУРАТА НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ ЗА ИЗКУСТВО И КУЛТУРА автор д-р арх. Радост Райновска

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р арх. Красимира Вачева на статията ТЕАТЪР – АНТИЧЕН И РЕНЕСАНСОВ ТЕАТЪР автор д-р арх. Радост Райновска

Д-р арх. Радост Райновска ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна, България -ПРОСТРАНСТВEНО РАЗВИТИЕ НА ПРИЕМНИТЕ ПРОСТРАНСТВА В НЯКОИ ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

Доц. д-р инж. Анета Йорданова Георгиева ВСУ „Черноризец Храбър“ - ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ГОРСКИ ПОЖАРИ

Yuriy Dachev, Ivo Lazarov, Navigation Department, Nikola Vaptsarov Naval Academy - IMPACT OF THE MARINE ENVIRONMENT ON THE HEALTH AND ЕFFICIENCY OF SEAFARERS

проф. д-р Благовест Белев - УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА КОРАБИТЕ Монография - РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Юрий Дачев

Доц. д-р инж. Генчо Христо Паничаров, докторант Кемал Терзиоглу, докторант Мурат Кабалъ - ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА АКТИВНИТЕ И ПАСИВНИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПОЖАР В ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА Р. ТУРЦИЯ

Доц. д-р инж. Генчо Христов Паничаров - АНАЛИЗ НА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ, ПРИЧИНЯВАЩИ ПОЖАРИ В ПТИЦЕВЪДНИ ФЕРМИ

Брой 11 - 2018

Д-р арх. Цвета Ангелова Жекова ВСУ „Черноризец Храбър“ – АНАЛИЗ НА НОРМАТИВИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ В БЪЛГАРИЯ

Д-р арх. Цвета Ангелова Жекова ВСУ „Черноризец Храбър“ – ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ПРИ ЕДНОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ФАЗА „ИДЕЕН ПРОЕКТ“

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р арх. Александър Д. Слаев на проект ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП “ЦНСТ-ИЗТОК” и “ЦНСТ-ЗАПАД” в УПИ 1-2364 по плана на ж.к. “Изгрев”, гр. Варна Автор – д-р арх. Радост Райновска

КЛАСИЧЕСКИ ТЕАТРАЛНИ СГРАДИ В ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ И АНГЛИЯ - Д-р арх. Радост Райновска ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна, България

Брой 10 - 2017

ТЕАТЪР АНТИЧЕН И РЕНЕСАНСОВ ТЕАТЪР - Д-р арх. Радост Райновска ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна, България

ПРОВЕРКА ЦЕНТРОВКАТА НА КОРАБЕН ВАЛОПРОВОД ПО МЕТОДА „JACK UP” - Ас. д-р инж. К. Г. Люцканов, гл. ас. д-р инж. Х. В. Христов, ас.инж. Д. Д. Христов

ТЕХНОЛОГИЧЕН АЛГОРИТЪМ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ИЗНОСВАНЕТО НА КОРАБНИЯ КОРПУС - Гл. ас. д-р инж. Х. В. Христов, доц. д-р инж. Ю. Москов

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОДИ ЗА НАВАРЯВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО - Гл. ас. д-р инж. Х. Христов, доц. д-р инж. П. Дичев, инж. Д. Монева

Брой 9

Живко Митков Митев - УСИЛВАНЕ НА ПЛОСКИ СТОМАНЕНИ ФЕРМИ НА ПОКРИТИЕТО НА ФУТБОЛЕН СТАДИОНБрой 7

N. T. RUSTAMOV, A. B. BEKBOLATOV

N. T. RUSTAMOV, A. B. BEKBOLATOV

Слаев, А., (2014) - Формите на собственост като детерминанти на планирането и регулирането - Slaev, A., (2014) The forms of ownership as determinants of planning and regulation (in Bulgarian)Брой 6

Assoc. Prof. Arch. Alexander Slaev - Market analysis of urban sprawl in sofiaБрой 5

Самедов А.М., д.т.н., проф. Мани А.Д.Д., аспирант. Сницарь М.А.,магистр, Паничаров Г.Х. - Математическое моделирование колебаний системы «Передвижная нагрузка – бесконечно длинная балка – упругое основание, расслабленной подземной выработки»Брой 4

Самедов А.М. д.т.н.,проф., Мани А.Д.Д.,аспирант, Дзядевич В.В. - студент НТУУ «КПИ», г. Киев, Паничаров Г.Х. - Движения массива, как вязкопластическая среда по твердым слоям при нарушении устойчивости склона от подземной выработки

Prof. Arch. Rositsa Nikiforova, Ph.D - Contemporary Art in Architectural SpacesБрой 2

Проф. д-р арх. Росица Никифорова - Информативна функция на формата в дизайн за архитектурна среда

Арх. Станчо Веков - Видин - Архитектурни ре/визииБрой 1

Доц. д-р арх. Росица Никифорова - Архитектурен език за скулптори "Градежът" на Павел Койчев

Assoc. Prof. Arch. Rossitsa Nikiforova - Architectural Language For Sculptors "The Construction" By Pavel Koichev