Архитектура и строителство


Брой 19 - 2023

КРЪГЛА МАСА
на тема:УПРАВЛЕНИЕТО НА СТАРИНИТЕ - ЕДИН НЕРЕШЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОБЛЕМ.

Светлозар Попов, Яни Янев, СВЕТИЛИЩЕТО В КЪСНОХАЛКОЛИТНИЯ НЕКРОПОЛ ВАРНА I (ВСУ)

Диана Гергова, ЗАЩО ИЗЧЕЗВА КУЛТУРНИЯТ КОНТЕКСТ НА СВЕТОВНИЯ ПАМЕТНИК СВЕЩАРСКАТА ГРОБНИЦА В “СБОРЯНОВО” (НХА)

Иван Кабаков, ДЕФИЦИТИ И ПРОБЛЕМИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО (СУ Св. Климент Охридски)

Брой 18 - 2022

Иво С. Дочев, АНАЛИЗ НА ПРОТИВОПОЖАРНАТА ОБСТАНОВКА И ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА ПРОТИВОПОЖАРНА СЛУЖБА В ПОЛУПЛАНИНСКА ОБЛАСТ (ВСУ)

гл. ас. д-р инж. Али Чакър, ПРОБЛЕМИ И ЗАДАЧИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ВЪРХОВИ ГОРСКИ ПОЖАРИ (ВСУ)

гл. ас. д-р инж. Али Чакър, МАТЕМАТИЧЕСКО И ЧИСЛЕНО МОДЕЛИРАНЕ НА ТЕЧЕНИЕТО НАД ФРОНТА НА ГОРСКИ ПОЖАР (ВСУ)

гл. ас. д-р инж. Али Чакър, РЕЗУЛТАТИ ОТ МОДЕЛИРАНЕ НА ДВУФАЗНО НЕИЗОТЕРМИЧНО ТЕЧЕНИЕ ПРИ ГОРСКИ ПОЖАРИ (ВСУ)

Брой 17 - 2022

Георги Люцканов ТЕХНОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПОВЪРХНОСТНИЯ СЛОЙ НА ЦИЛИНДРОВИ ВТУЛКИ ЧРЕЗ ХОНИНГОВАНЕ ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Доц. д-р инж. Анастас Крушев, Ас. КДП инж. Николай Атанасов ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОМЯНАТА НА МАНЕВРЕНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОРАБ АВТОВОЗ ПРИ СИЛЕН ВЯТЪР И ВЪЛНЕНИЕ

КДП Николай Атанасов ПРОМЯНА НА МАНЕВРЕНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОРАБИТЕ ПРИ ВЛОШЕНИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ

Инж. Иван Ханджиев, Владимир Яровицин, Франк Лопез - СИСТЕМИ ЗА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПРОВОДИ 110 – 132 КВ - Защо операторите на преносни електропроводи се нуждаят от Система за аварийно възстановяване (САВ)?

Доц. д-р инж. Иван Павлов, ВСУ „Черноризец Храбър“ – Варна - ДИАФРАГМЕНО ПОВЕДЕНИЕ НА КВАДРАТНИ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ С КРЪГЪЛ ОТВОР

проф. дтн. инж. Асен Недев, ВВМУ, Варна; д-р Росен Атанасов, фирма Stargate Maritime; гл. ас. инж. Али Чакър, Варненски Свободен Университет; Саджит Сезгин, Истанбул, Р.Турция - АНАЛИЗ НА ПРЕЧУПВАНЕТО НА КОРАБ С ОГРАНИЧЕН И СМЕСЕН РАЙОН НА ПЛАВАНЕ НА БАЗА НА ЕДНОМЕРНИ СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ

Проф. дтн. инж. Асен Недев, ВВМУ, Варна; д-р Росен Атанасов, фирма Stargate Maritime LTD; гл. ас. инж. Али Чакър, Варненски Свободен Университет - МИНИМИЗАЦИЯ НА РИСКА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КОРАБИ С ОГРАНИЧЕН И СМЕСЕН РАЙОН НА ПЛАВАНЕ

проф. дтн. инж. Асен Недев, ВВМУ, Варна; д-р Росен Атанасов, фирма Stargate Maritime; доц. д-р инж. Нели Тризлова, Варненски Свободен Университет - УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ТЪРГОВСКО-ТРАНСПОРТНАТА ДЕЙНОСТ НА КОРАБИ С ОГРАНИЧЕН И СМЕСЕН РАЙОН НА ПЛАВАНЕ

доц. д-р Павлина Наскова ТУ, Варна гл. ас. инж. Али Чакър Варненски Свободен Университет - ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ ПОЖАРИ В ПРИРОДНИ И УРБОГЕННИ ЕКОСИСТЕМИ

инж. Мирем Е. Ниязи-Юсуф, докторант в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” - ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯТА В ТЕРИТОРИЯТА НА КОНТАКТНАТА ЗОНАБрой 16 - 2021

инж. Йонко Димитров – докторант ВСУ „Черноризец Храбър“ – Варна - КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ДИАФРАГМЕНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ СЪС И БЕЗ ОТВОРИ

инж. Йонко Димитров – докторант ВСУ „Черноризец Храбър“ – Варна - ИЗСЛЕДВАНЕ ДИАФРАГМЕНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ПРАВОЪГЪЛНИ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ С КВАДРАТЕН ОТВОР

инж. Йонко Димитров – докторант ВСУ „Черноризец Храбър“ – Варна - ИЗСЛЕДВАНЕ ДИАФРАГМЕНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА КВАДРАТНИ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ С КВАДРАТЕН ОТВОР

Недко Пашамов, Юрий Дачев, Димитър Димитракиев ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – САМОСТОЯТЕЛНИ ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

Август Богданов Панов, Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ - Варна, България - АСТРОНАВИГАЦИЯТА – НЕОБХОДИМАТА АЛТЕРНАТИВА НА GNSSБрой 15 - 2021

Юрий Дачев, Мирослав Цветков, Петина Вичева Навигационен факултет, ВВМУ „Никола Вапцаров” - МОРСКИ ПРОСТРАНСТВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Д-р Али Чакър – Варненски Свободен Университет, Д-р Росен Атанасов – фирма Stargate Maritime LTD, Александър Близнаков докторант ВВМУ - БАЙЕСОВ ПОДХОД ЗА ОЦЕНКА НА ПАСИВНИТЕ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПОЖАР В ПОМЕЩЕНИЕ

Докторант Надие Адем, Гл. ас. д-р Али Чакър, ВСУ ''Черноризец Храбър'' – гр. Варна - ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ В СОЛАРНА СИСТЕМА И ОЦЕНКА НА РИСКА

Брой 14 - 2021

проф. д-р инж. Илинка Методиева Иванова НВУ „Васил Левски“, факултет АПВО и КИС д-р инж. Петина Андреева Андреева Югозападен университет - Благоевград - ПОДДЪРЖАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ по Закона за кадастър и имотен регистър

гл. ас. д-р арх. Снежина Георгиева проф. д-р арх. Александър Д. Слаев ВСУ „Черноризец Храбър“ - ЗНАЧЕНИЕ И КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ ФОРМИ

инж. Иван Ханджиев ТУ Варна, катедра Електроенергетика - ИЗСЛЕДВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИЛИКОНОВО ПОКРИТИЕ ЗА ГОЛИ ПРОВОДНИЦИ ЗА ЕЛЕКТРОПРОВОДИ СРЕДНО И ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЯ

инж. Иван Ханджиев ТУ Варна, катедра Електроенергетика - КОМПАКТНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДИ. СТЪЛБОВЕ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

инж. Иван Ханджиев ТУ Варна, катедра Електроенергетика - ИЗОЛАЦИОННИ КОНЗОЛИ

инж. Иван Ханджиев ТУ Варна, катедра Електроенергетика - ИЗОЛАЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОПРОВОДИТЕ. ВИДОВЕ ИЗОЛАТОРИ, ПРЕДИМСТВА , НЕДОСТАТЪЦИ, ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРОЕКТИРАНЕ. ЗАГУБИ НА ЕНЕРГИЯ.

Август Панов, Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ - Варна - ТОЧНОСТ НА НАВИГАЦИОННИТЕ ОПРЕДЕЛЯНИЯ НА МЯСТОТО НА КОРАБАБрой 13 - 2020

Юрий Дачев, Валентин Златев, Калоян Маринов Висше военноморско училище „Н.Й.Вапцаров” Варна, България – ОБРАБОТКА НА БАЛАСТНИТЕ ВОДИ НА КОРАБА

проф. д-р арх. Александър Д. Слаев – СТЕПЕНТА НА ЧАСТНОСТ/ПУБЛИЧНОСТ И ВЛИЯНИЕТО Й ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА СРЕДАТА: ВИНОВНА ЛИ Е ПРИВАТИЗАЦИЯТА ЗА ВЛОШАВАНЕТО НА СРЕДАТА В БЪЛГАРСКИТЕ КУРОРТИ?

Доц. д-р арх. Пламен Петров ВСУ „Черноризец Храбър“ – СЪХРАНЯВАНЕ НА ТРАДИЦИИТЕ ЧРЕЗ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ЗЕМНА АРХИТЕКТУРА

Д-р арх. Владимир Колев ВСУ „Черноризец Храбър“ – СЕВЕРОЗАПАДНАТА ЧАСТ НА СОФИЯ В ПЕРИОДА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО БАЛКАНСКАТА ВОЙНА

Доц. д-р арх. Красимира Захариева Вачева ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна – ОПАЗВАНЕТО НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА НИ ПРАКТИКА

Анета Йорданова Георгиева доц. д-р инж. ВСУ „Черноризец Храбър“ – ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГЕОГРАФСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ АВАРИЙНОСТТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ МРЕЖИ

Prof. Doct.of Science Dimitar Yordanov Dimitrakiev, Capt. PHD Georgi Sotirov Gilev; Naval Academy “N.I.Vaptzarov” – Varna, Department of Fleet and Ports Exploitation - REDUCING ENVIRONMENTAL IMPACTS FROM MARITIME TRANSPORT AND PORT ACTIVITIES

Prof. Doct.of Science Dimitar Yordanov Dimitrakiev, Capt. PHD Georgi Sotirov Gilev; Naval Academy “N.I.Vaptzarov” – Varna, Department of Fleet and Ports Exploitation - УПРАВЛЕНИЕТО НА БАЛАСТНИТЕ ВОДИ И СЕДИМЕНТИ ОТ КОРАБИТЕ И ОПАЗВАНЕТО НА МОРСКИТЕ ЕКОСИСТЕМИ

Д-р инж. Али Джавид Чакър ВСУ „Черноризец Храбър“ – ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ – СЪСТОЯНИЕ, РЕГУЛАЦИЯ, ПРЕВЕНЦИЯ

проф. д-р арх. Александър Д. Слаев д-р арх. Жечка Илиева ВСУ „Черноризец Храбър“ – ЗНАЧЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ГРАДСКОТО И РЕГИОНАЛНОТО ПЛАНИРАНЕ

Брой 12 - 2019

Проф. д-р арх. Александър Д. Слаев - Новият четиритомник “Градоустройство” на чл.-кор. Атанас Ковачев – внушителен по обхват и обем и ценен по съдържание труд

Красимира Захариева Вачева Архитект, д-р, доцент ВСУ „Черноризец Храбър“ - ТИПОЛОГИЯ, ИНТЕРИОР И ОБЗАВЖДАНЕ НА АНТИЧНИТЕ БИБЛИОТЕКИ

Доц. д-р инж. Генчо Христов Паничаров ВСУ „Черноризец Храбър“ - НОВИ ТЕНДЕНЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СГРАДНИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

Ангел Илиев Ушев Докторант ВСУ „Черноризец Храбър“ - ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕЛЕМЕТРИЧНИ ПОЖАРНИ ХИДРАНТИ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Иво Стефков Дочев докторант ВСУ „Черноризец Храбър“ - ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ МОДЕЛА НА ОБЛАСТНА ПРОТИВОПОЖАРНА СЛУЖБА В ПОЛУПЛАНИНСКИ РАЙОН

Д-р арх. Цвета Ангелова Жекова ВСУ „Черноризец Храбър“ – ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЛЪНЧЕВИЯ ПОТЕНЦИАЛ В АРХИТЕКТУРАТА

Д-р арх. Пламен Петров ВСУ „Черноризец Храбър“ – СЕЛИЩЕТО „НОВ БАРИС“ НА ХАСАН ФАТИ – УСТОЙЧИВА, ТРАДИЦИОННА АРХИТЕКТУРА

Д-р арх. Цвета Жекова ВСУ „Черноризец Храбър“ – ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВЯТЪРНИЯ РЕСУРС В АРХИТЕКТУРНОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Арх. Десислава Ангелова Христова ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна, България – CТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ИНТЕРИОРНИТЕ ПРОСТРАНСТВА В УЧИЛИЩНИТЕ СГРАДИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ XXI в.

Atanas Kovachev, Peter Nikolov, Hristo Topchiev, Boriana Nozharova – CAN PLANNING GUIDE THE URBAN MARKET PROCESSES TOWARDS SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT?

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р арх. Александър Д. Слаев на статията ПРОСТРАНСТВEНО РАЗВИТИЕ НА ПРИЕМНИТЕ ПРОСТРАНСТВА В НЯКОИ ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ Автор – д-р арх. Радост Райновска

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р арх. Красимира Вачева на монографичен труд – АРХИТЕКТУРАТА НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ ЗА ИЗКУСТВО И КУЛТУРА автор д-р арх. Радост Райновска

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р арх. Красимира Вачева на статията ТЕАТЪР – АНТИЧЕН И РЕНЕСАНСОВ ТЕАТЪР автор д-р арх. Радост Райновска

Д-р арх. Радост Райновска ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна, България -ПРОСТРАНСТВEНО РАЗВИТИЕ НА ПРИЕМНИТЕ ПРОСТРАНСТВА В НЯКОИ ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

Доц. д-р инж. Анета Йорданова Георгиева ВСУ „Черноризец Храбър“ - ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ГОРСКИ ПОЖАРИ

Yuriy Dachev, Ivo Lazarov, Navigation Department, Nikola Vaptsarov Naval Academy - IMPACT OF THE MARINE ENVIRONMENT ON THE HEALTH AND ЕFFICIENCY OF SEAFARERS

проф. д-р Благовест Белев - УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА КОРАБИТЕ Монография - РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Юрий Дачев

Доц. д-р инж. Генчо Христо Паничаров, докторант Кемал Терзиоглу, докторант Мурат Кабалъ - ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА АКТИВНИТЕ И ПАСИВНИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПОЖАР В ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА Р. ТУРЦИЯ

Доц. д-р инж. Генчо Христов Паничаров - АНАЛИЗ НА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ, ПРИЧИНЯВАЩИ ПОЖАРИ В ПТИЦЕВЪДНИ ФЕРМИ

Брой 11 - 2018

Д-р арх. Цвета Ангелова Жекова ВСУ „Черноризец Храбър“ – АНАЛИЗ НА НОРМАТИВИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ В БЪЛГАРИЯ

Д-р арх. Цвета Ангелова Жекова ВСУ „Черноризец Храбър“ – ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ПРИ ЕДНОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ФАЗА „ИДЕЕН ПРОЕКТ“

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р арх. Александър Д. Слаев на проект ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП “ЦНСТ-ИЗТОК” и “ЦНСТ-ЗАПАД” в УПИ 1-2364 по плана на ж.к. “Изгрев”, гр. Варна Автор – д-р арх. Радост Райновска

КЛАСИЧЕСКИ ТЕАТРАЛНИ СГРАДИ В ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ И АНГЛИЯ - Д-р арх. Радост Райновска ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна, България

Брой 10 - 2017

ТЕАТЪР АНТИЧЕН И РЕНЕСАНСОВ ТЕАТЪР - Д-р арх. Радост Райновска ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна, България

ПРОВЕРКА ЦЕНТРОВКАТА НА КОРАБЕН ВАЛОПРОВОД ПО МЕТОДА „JACK UP” - Ас. д-р инж. К. Г. Люцканов, гл. ас. д-р инж. Х. В. Христов, ас.инж. Д. Д. Христов

ТЕХНОЛОГИЧЕН АЛГОРИТЪМ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ИЗНОСВАНЕТО НА КОРАБНИЯ КОРПУС - Гл. ас. д-р инж. Х. В. Христов, доц. д-р инж. Ю. Москов

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОДИ ЗА НАВАРЯВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО - Гл. ас. д-р инж. Х. Христов, доц. д-р инж. П. Дичев, инж. Д. Монева

Брой 9

Живко Митков Митев - УСИЛВАНЕ НА ПЛОСКИ СТОМАНЕНИ ФЕРМИ НА ПОКРИТИЕТО НА ФУТБОЛЕН СТАДИОНБрой 7

N. T. RUSTAMOV, A. B. BEKBOLATOV

N. T. RUSTAMOV, A. B. BEKBOLATOV

Слаев, А., (2014) - Формите на собственост като детерминанти на планирането и регулирането - Slaev, A., (2014) The forms of ownership as determinants of planning and regulation (in Bulgarian)Брой 6

Assoc. Prof. Arch. Alexander Slaev - Market analysis of urban sprawl in sofiaБрой 5

Самедов А.М., д.т.н., проф. Мани А.Д.Д., аспирант. Сницарь М.А.,магистр, Паничаров Г.Х. - Математическое моделирование колебаний системы «Передвижная нагрузка – бесконечно длинная балка – упругое основание, расслабленной подземной выработки»Брой 4

Самедов А.М. д.т.н.,проф., Мани А.Д.Д.,аспирант, Дзядевич В.В. - студент НТУУ «КПИ», г. Киев, Паничаров Г.Х. - Движения массива, как вязкопластическая среда по твердым слоям при нарушении устойчивости склона от подземной выработки

Prof. Arch. Rositsa Nikiforova, Ph.D - Contemporary Art in Architectural SpacesБрой 2

Проф. д-р арх. Росица Никифорова - Информативна функция на формата в дизайн за архитектурна среда

Арх. Станчо Веков - Видин - Архитектурни ре/визииБрой 1

Доц. д-р арх. Росица Никифорова - Архитектурен език за скулптори "Градежът" на Павел Койчев

Assoc. Prof. Arch. Rossitsa Nikiforova - Architectural Language For Sculptors "The Construction" By Pavel Koichev