01. В електронното списание се публикуват статии, студии, научни изследвания, научни съобщения, проекти, рисунки, графики и др.
02. Периодичността на издаване на електронното списание е 2 бр. за една календарна година.
03. Художественото и графично оформление на електронното списание се одобрява по предложение на Редакционната колегия от Съвета по НИД.
04. Материалите в електронното списание се публикуват на български и чужд език.
05. Материалите за публикуване в електронното списание се предлагат за научно рецензиране в съответната катедра и след одобрение се предоставят на Редакционната колегия от научния секретар на съответното структурно звено с писмо. Всички материали, одобрени за публикуване се придружават от резюме на български, английски и руски език.
06. За да бъдат признати за научни публикации в България и в други държави, материалите, публикувани в електронното списание съдържат следните елементи:
– ISSN за електронното списание;
– © – запазен знак за всеки отделен автор.
– Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране /НАЦИД/ - ID № 1929
07. Авторът предоставя авторското право за публикуване на материалите в електронното списание на ВСУ “Черноризец Храбър“
08. Материалите за публикуване в електронното списание се предават в Университетското издателство на електронен носител или на електронна поща с адрес: verlag@vfu.bg

09. Технически изисквания към ръкописите, представени за публикуване в E-journal VFU:

Размер на страницата и отстъпи: А4, портрет Пример:Текст

1. Заглавие: главни букви 12 pt, bold, центрирани.
2. Автор: редовни букви 12 pt, bold, центрирани.
3. Институция, длъжност и научна степен: редовни букви 12 pt, regular, центрирани.
4. Резюме
5. Ключови думи /до 10/
6. Информацията от точки 1,2,3,4,5 – преведена на английски.
7. Допуска се текста да бъде само на английски или руски

Оснвен текст:В текст на български език да се използват типографски кавички – отваряща долна и затваряща горна („ “), а за тире да се използва символът („–“) .

При таблици и фигури се използва шрифт не по-малък от 10 pt.

Номерът на таблицата е дясно подравнен, наименованието е центрирано спрямо самата таблица. Тези редове са над таблицата, докато при фигурите номерът и наименованието им са обединени, центрирани спрямо фигурата и се поместват под нея.

Таблиците и фигурите да са записани във формат, позволяващ редактиранe.


Цитиране и Използвана литература
Допустими са вариантите: цитиране под линия и цитиране в скоби. При първия под линията източникът се изписва така, както в „Използвана литература“. При втория: (Филипова 2012); ако се цитира точно, се посочва страницата – (Филипова 2012: 47). В „Използвана литература“ всички източници се описват подробно, по азбучен ред, като се започва със заглавията на кирилица

10. След завършване на издателската обработка на всички материали, предназначени за съответния брой, УИ предава материалите на електронен (pdf-формат) носител в ТИ за публикуване в интернет.
11. Графикът за предаване на материалите в УИ, за издателската обработка и за електронното публикуване се определя от Редакционната колегия.
12. Достъп до електронните публикации е свободен, но с гарантирана защита от външна намеса.
13. Публикуваните материали се архивират в ТИ след издаването на следващия брой на електронното списание.
14. Разходите за създаването и периодичното издаване на електронното списание се разпределят по равно между факултетите и ДЧЕО.
15. Авторите не получават заплащане тъй като списанието няма комерсиален характер.
– Авторите на публикуваните в е-JOURNAL VFU текстове носят отговорност за прецизността и достоверността на своите постановки и на изнесената от тях информация.
– Техните тези и позиции представляват лично мнение и не ангажират членовете на Редакционния съвет на е-JOURNAL VFU.
– Авторите са запознати и одобряват последния вариант на ръкописа.
– Студиите и статиите се публикуват според поредността на одобряването им от Редакционния съвет на е-JOURNAL VFU.