01. В електронното списание се публикуват статии, студии, научни изследвания, научни съобщения, проекти, рисунки, графики и др.
02. Периодичността на издаване на електронното списание е 2 бр. за една календарна година.
03. Художественото и графично оформление на електронното списание се одобрява по предложение на Редакционната колегия от Съвета по НИД.
04. Материалите в електронното списание се публикуват на български и чужд език.
05. Материалите за публикуване в електронното списание се предлагат за научно рецензиране в съответната катедра и след одобрение се предоставят на Редакционната колегия от научния секретар на съответното структурно звено с писмо. Всички материали, одобрени за публикуване се придружават от резюме на български, английски и руски език.
06. За да бъдат признати за научни публикации в България и в други държави, материалите, публикувани в електронното списание съдържат следните елементи:

– ISSN за електронното списание;
– © – запазен знак за всеки отделен автор.

07. Авторът предоставя авторското право за публикуване на материалите в електронното списание на ВСУ “Черноризец Храбър” със заявка-декларация по одобрен образец, която се прилага към разпечатката на хартиен носител. (Приложение 1).
08. Материалите за публикуване в електронното списание се предават от Редакционната колегия в Университетското издателство на електронен носител и разпечатка на хартиен носител.
09. Електронния запис на материалите за публикуване в електронното списание трябва да отговаря на следните технически параметри:

– размер на белите полета на страницата в см: горе – 4,8, долу – 4,9, ляво и дясно – 3,5;
– шрифт: Times New Roman 12 p;
– междуредие: 1,5;
– графики и фигури да бъдат създадени като...
– формули да бъдат създадени в...
– заглавие: Times New Roman 12 p, главни, bold, center;
– данни за автора: Times New Roman 12 p, редовни, bold, center, включват собствено, бащино и фамилно име, образователна и научна степен, научна степен (звание), организацията, в която работи.

10. След завършване на издателската обработка на всички материали, предназначени за съответния брой, УИ предава материалите на електронен (pdf-формат) носител в ТИ за публикуване в интернет.
11. Графикът за предаване на материалите в УИ, за издателската обработка и за електронното публикуване се определя от Редакционната колегия и се публикува в интернет.
12. Достъп до електронните публикации е свободен, но с гарантирана защита от външна намеса.
13. Публикуваните материали се архивират в ТИ след издаването на следващия брой на електронното списание.
14. Разходите за създаването и периодичното издаване на електронното списание се разпределят по равно между факултетите и ДЧЕО.
15. Авторите не получават заплащане тъй като списанието няма комерсиален характер.