СъдържаниеБрой 7

Информатика и информационни технологии
инж. Олга Ангелова - "Многомишковата технология Envision в обучението по математика и информационни технологии

Архитектура и строителство
Слаев, А., (2014) - Формите на собственост като детерминанти на планирането и регулирането - Slaev, A., (2014) The forms of ownership as determinants of planning and regulation (in Bulgarian)

Администрация, управление и икономика
Гл. ас. д-р Надежда Веселинова
проф. д-р Симеон Тасев
Assoc. Prof. Daniela Popova, PhD - Cultural Tourism – The Case Study of Varna
Галя Георгиева - Последващо оценяване на нетекущи материални активи
Ас. д-р Галина Чиприянова - Специфични аспекти на инвентаризацията на нетекущите (дълготрайни) активи в предприятията със селскостопанска дейност

Юридически науки
Баклан О.В., к. юр. н., доцент, профессор - Некоторые вопросы административно-правового обеспечения конкурентноспособности предприятий (на примере украины)

Психология и социални дейности
Доц. д-р Петър Нешев - Половите роли и половата идентичност като проблем в психологията
Брой 6

Администрация, управление и икономика
Todor Kolarov - Confronting Money Laundering in the European Union
Ас. Даниела Костадинова Михалева - Ролята на управлението на риска при осъществяване на вътрешен инспекторски контрол в администрацията
Доц. д-р Костадин Янков Марков - За оценка и превенция на корупционния риск в териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане – шести ежегоден мониторинг 2012 година
Доц. д-р Костадин Янков Марков - Насоки за разработване и утвърждаване на наръчник за извършваната контролна дейност от инспектората на проверяваната административна структура
Гл. ас. д-р Борис Решовски - Отчитане на сделките със стоки, предоставени и получени за продажба на консигнация
Гл. ас. д-р Борис Решовски - Измами с ДДС и техника на данъчния контрол
Assoc. Prof. Daniela Popova, PhD - A Scope of the Management of Small and Medium-sized Business
Ас. д-р Велислава Николаева - Мястото на управленското решение в процесите на стратегическия мениджмънт
Ас. д-р Велислава Николаева - Стратегическо управление в малко и средно туристическо предприятие – реалност и възможност

Информатика и информационни технологии
ас. Елена Николаева Паунова и доц. дтн. Красимира Петрова Стоилова - Информационните технологии в помощ на изграждането на знания

Юридически науки
Баклан О.В., к. юр. н., доцент, профессор - Предприятие как субъект и объект права
Проф. д.и.н. Огняна П. Хрисимова - Политиката на Европейския съюз по закрилата на правата на малцинствените общности
Todor Panaiotov Kolarov, Ph.D. - Confronting Terrorism in the European Union
Доц. д-р Масис Хаджолян - Конституционната политическа система на България (Аналитичен обзор)
Доц. д-р Масис Хаджолян и Теодора Гогова, студентка по право, V курс, ВСУ - Приложението на юридическото образование в националното и европейско културно пространство

Психология и социални дейности
Проф. д-р Валери Стоилов Стоянов и д-р Марин Маринов - Лидерство и ръководство. Социалнопсихологични аспекти
Доц. д-р Петър Нешев - Проблеми на юридическата психология

Политически науки и обществени комуникации
Доц. д-р Ивайло Лазаров - Дихотомията "Либерализъм – равенство" в условията на представително гражданско управление (Дискурс по Джовани Сартори в неговата "Теория на демокрацията")

Архитектура и строителство
Assoc. Prof. Arch. Alexander Slaev - Market analysis of urban sprawl in sofia

Изкуства и дизайн
ст. ас. Мария Кърджиева - Исторически аспекти в развитието и управлението на професионалното фолклорно изкуство

Математика, статистика, физика и химия
Доц. д-р Здравко Димитров Славов - Математиката помага на справедливосттаБрой 5

Администрация, управление и икономика
Гл. ас. д-р Надежда Веселинова - Ефективност на маркетинговите решения чрез маркетингова отчетност
доц. д-р Поля Кацамунска - Рeформите в публичното управление и парадигмалните трансформации на публичната администрация
доц. д-р Костадин Янков Марков - Видове контрол, планиране и отчетност при извършване на вътрешноадминистративната контролна дейност от инспекторатите
доц. д-р Костадин Янков Марков - Релацията - вътрешен одит, финансово управление и контрол
Гл. ас. д-р Елеонора Танкова - Подготовката на глобални граждани – нов акцент в съвременното образование
Д-р Капка Йорданова Манасиева - Гъвкавостта като управленска и организационна задача в динамична среда
Kremena Andonova, Ph.D. - Problems in the Development of the Basis Conditions for the Attraction of Investments in Bulgaria
д-р Александра Парашкевова - Аутсорсингът на процеси – съвременен инструмент за бизнес и публичен мениджмънт
Assist. Prof. Krassimir Nedyalkov, PhD - The crisis of the European model or about the crossing of the historical mission and the concrete results
гл. ас. д-р Златина Караджова - По въпроса за управление на качеството на ресторантьорския продукт

Информатика и информационни технологии
ас. инж. Веселина Спасова - Съвременни тенденции в развитието на информационните системи, подпомагащи вземането на решения в управлението
гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева - Същност, интеграция и автоматизация с машъпи

Психология и социални дейности
Красимир Иванов - Психофизиологични основи на посттравматичното стресово разстройство

Архитектура и строителство
Самедов А.М., д.т.н., проф. Мани А.Д.Д., аспирант. Сницарь М.А.,магистр, Паничаров Г.Х. - Математическое моделирование колебаний системы «Передвижная нагрузка – бесконечно длинная балка – упругое основание, расслабленной подземной выработки»

Изкуства и дизайн
д-р Диана К. Пенева-Сотирова - Емоционалният център в композицията при дизайна на облекло

Чуждоезиково обучение
пр. Надежда Георгиева - Exploiting Authentic Video Materials in Business English Teaching
Брой 4

Администрация, управление и икономика
Head Assist. Prof., PhD Nadezhda Veselinova - Trends of Demographic Development in the Context of Planning Regions in Bulgaria
гл. ас. д-р Борис Решовски - Отчитане на сделките със стоки, предоставени и получени за продажба на консигнация
ас. Николина Грозева - Нематериалните активи в системата на Международните стандарти за финансови отчети
доц. д-р Костадин Янков Марков - Анализ, предложения и препоръки за подобряване на вътрешноадминистративната контролна дейност
ас. Ива Банкова Монева - Справедливата стойност и финансовият отчет – предимства и недостатъци
Assist. Prof. Dr. Virjinia Ivanova - Motivation As An Integral Part Of Mergers And Acquisitions
Assist. Prof. Krassimir Nedyalkov, PhD - The failure of a treaty or about the Lisbon fear and the role of the nation state
гл. ас. д-р Даниела Попова - Управление на малък и среден бизнес (УМСБ) – основни аспекти
д-р Елеонора Танкова - Мобилността – основен акцент на стратегията на ЕС "Европа 2020"
Оксана Хорватова - Правовые и психологические проблемы адаптации Украины к европейским стандартам в сфере долгосрочного страхования жизни
Krzysztof Lyskawa - Application of insurance-based support of agriculture by the state – the Polish experience and the EU guidelines

Информатика и информационни технологии
гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева - Visual Searching and Compression

Юридически науки
доц. д-р Орлин Радев - Правното явление (Информационна интерпретация)

Психология и социални дейности
Красимир Иванов - Психофизиология и психосоматика
д-р Мартин Джуров - Представяне на методиката "Тест за аутистичен спектър в детството" (CAST)
Мария Иванова Дечева, Мария Василева Добрева - Социално компетентни полицейски служители в близост до обществото

Политически науки и обществени комуникации
Assoc. Prof. Ivaylo Lazarov, PhD - Nature and Meaning of Repetition in Political Discourse


Архитектура и строителство
Самедов А.М. д.т.н.,проф., Мани А.Д.Д.,аспирант, Дзядевич В.В. - студент НТУУ «КПИ», г. Киев, Паничаров Г.Х. - Движения массива, как вязкопластическая среда по твердым слоям при нарушении устойчивости склона от подземной выработки
Prof. Arch. Rositsa Nikiforova, Ph.D - Contemporary Art in Architectural Spaces

Изкуства и дизайн
д-р Диана К. Пенева-Сотирова - Пластичните форми в дизайна на облекло

Чуждоезиково обучение
пр. Живко Христов - Българско национално Възраждане и Ренесанс: семантика на комуникативността в английския език
Брой 3

Администрация, управление и икономика
Assist. Prof. Krassimir Nedyalkov, PhD - The importance of the institutions. Why the European system is in crisis or about the meaning of the words
д-р Стоянка Костадинова Касабаджакова - Тотално управление на качеството – стратегия за организационна промяна
гл. ас. д-р Даниела Попова - Corporate Entrepreneurship – Top Management Teams’ Knowledge Networks
доц. д-р Костадин Марков - Мониторинг 2010 година за оценка и превенция на корупционния риск в териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане
доц. д-р Костадин Марков - Mетодика за контролната дейност в инспектората на Aгенцията за социално подпомагане
доц. д-р Костадин Марков - Наръчник за извършваната контролна дейност от инспектората на Агенцията за социално подпомагане на проверяваната административна структура – регионална дирекция "Социално подпомагане", дирекция "Социално подпомагане", специализираните институции за социални услуги и социални услуги, предоставяни в общността
Мирослава Цветиева Йончева - Алтернативен туризъм и развитието му в град Враца и региона
Assist. Prof. Dr. Daniela Popova - Cultural Aspects of Motivation (Meanings of Motivation)
проф. д-р Татяна Евгениевна - Хозяйственный механизм необходимый сегодня России
ст. ас. Николина Грозева - Representing Development Costs Of Application Software In Financial Statements: A Study On How Bulgarian Accounting Culture Needs To Be Changed
ст. ас. Ива Монева - Fair Value in Financial Statements of Bulgarian Enterprises
докторант Катя Бождерменова - Участие на гражданското общество в управлението и усвояването на средства по СФ в регионите

Юридически науки
ас. Емилия Лилова - Значение на юридическата отговорност
ас. Емилия Лилова - Многостранната природа на субективното право
ас. Емилия Лилова - Основни функции на юридическата отговорност
Ас. Емилия Лилова - Субективното право като антитеза и корелат на Обективното право
доц. д-р Масис Хаджолян - Развитие на правото в глобалния свят
д-р Карлен Атанесян - От Стокхолм до Копенхаген – обзор на значими международни конференции на ООН по околната среда
д-р Антон Грозданов - Правна същност на публичния склад за зърно
доц. д-р Масис Хаджолян - Духът на конституцията

Психология и социални дейности
доц. д-р Петър Нешев - Взаимодействие на култури в социалнопсихологически контекст
доц. д-р Петър Нешев - Алтруизъм, помагащо поведение и социализация
доц. д-р Валери Стоянов - Coping With Stress at Different Levels of Work Stress
гл. ас. д-р Ивайло Лазаров - А Brief Presentation of My Book
гл. ас. д-р Ивайло Лазаров - On Consciousness in the Virtualist Phenomenological Conceptions
Мирена Василева - Взаимоотношенията между родители и юноши

Чуждоезиково обучение
пр. Лора Петрова-Чанева - Компонентите четене и слушане от изпита по чужд език – преглед и практически насоки за подготовка

Математика, статистика, физика и химия
доц. д-р Здравко Славов, Христина Славова Еванс - Приложение на математиката в икономиката: хронология, знания, образование и професии
Брой 2

Администрация, управление и икономика
гл. ас. д-р Венцислав Василев - "Стълба за наблюдение и интервенция" в контекста на прилагането на рисково-базиран подход за надзор върху дейността на неживотозастрахователните дружества
гл. ас. д-р Миглена Петрова Тмелкова - Значение на контролинга на бизнес - процесите за производствената организация в условията на макроикономическа нестабилност
гл. ас. д-р Миглена Петрова Тмелкова - Разчет на печалбата за нуждите на контролинга
ст. ас. Павлина Ямукова - Човешкият капитал в променящата се икономическа среда
д-р Карлен Атанесян - Някой аспекти на глобалната екополитика като инструмент за постигане на екологична сигурност на планетата
доц. д-р Лоретта Петрова Парашкевова - ЦИВИЛИЗАЦИОННОТО ЕДИНСТВО НА ДЪРЖАВИТЕ И НАРОДИТЕ В СВЕТА
доц. д-р Лоретта Петрова Парашкевова - ДЪРЖАВИТЕ МЕЖДУ КОНФРОНТАЦИЯТА И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
ст. ас. Силвия Братоева - Bulgarian Labor Market in the Context of European Union Membership
гл. ас. д-р Поля Кацамунска - БЕНЧМАРКИНГЪТ КАТО УПРАВЛЕНСКИ ИНСТРУМЕНТ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
д-р Костадин Марков - ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР - ДЪРЖАВНАТА И ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
ст.ас. Ива Монева, ст.ас. Николина Грозева - THE PRACTICE OF FAIR VALUE ACCOUNTING FOR INTANGIBLE ASSETS IN BULGARIAN ENTERPRISES

Психология и социални дейности
гл. ас. д-р Ивайло Лазаров - Is a Hyperbole of Exteriority Phenomenologically Acceptable
гл. ас. д-р Ивайло Лазаров - On the Existential And Phenomenological Idea of Time

Архитектура и строителство
проф. д-р арх. Росица Никифорова - Информативна функция на формата в дизайн за архитектурна среда
арх. Станчо Веков - Видин - Архитектурни ре/визии

Математика, статистика, физика и химия
проф. д-р Дочо Дочев, Доц. д-р Здравко Славов, ст. ас. Данчо Йорданов - МАТЕМАТИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАНДАТИТЕ ПРИ ПРОПОРЦИОНАЛНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СИСТЕМИ
проф. д-р Дочо Дочев, Доц. д-р Здравко Славов, ст. ас. Данчо Йорданов - КРИТЕРИИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА БИЗНЕС РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯТА НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ И РИСКБрой 1

Администрация, управление и икономика
гл. ас. д-р Светла Михалева - Концепцията "Електронно правителство" в контекста на електронното управление
В.Н. Костова - Инновационный потенциал малого и средного бизнеса в Болгарии

Информатика и информационни технологии
проф. д-р Теодора Бакърджиева - Управлението на знания и електронното обучение

Юридически науки
гл. ас. д-р Антон Грозданов - Правна същност на договора за стоков контрол
Доц. д-р Масис Хаджолян - Българската съдебна власт в системата на разделение на властите

Архитектура и строителство
доц. д-р арх. Росица Никифорова - Архитектурен език за скулптори "Градежът" на Павел Койчев
Assoc. Prof. Arch. Rossitsa Nikiforova - Architectural Language For Sculptors "The Construction" By Pavel Koichev

Математика, статистика, физика и химия
доц. д-р Здравко Славов - Мерки на различие и подобие при анализа на данни