Политически науки и обществени комуникации


Брой 15, 2021г.

Małgorzata Magdalena Cyrych Master of Law Law Firm SALVAR, Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warsaw, Poland - CONTEMPORARY POLISH HEALTHCARE SYSTEM REVIEW

Иван Йотов Иванов, докторант към катедра „Национална сигурност“ в професионално направление Обществени комуникации и информационни науки, докторска програма „Организация и управление на информационни процеси“- УНИБИТ – Университет по библиотекознание и информационни технологии - София. Тема на дисертационния труд: „Лидерство във времето на глобализма. Диктатура на популизма“. - КРИЗА НА ЛИДЕРСТВОТО В КОНТЕКСТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Иван Йотов Иванов, докторант към катедра „Национална сигурност“ в професионално направление Обществени комуникации и информационни науки, докторска програма „Организация и управление на информационни процеси“- УНИБИТ – Университет по библиотекознание и информационни технологии - София. Тема на дисертационния труд: „Лидерство във времето на глобализма. Диктатура на популизма“. - ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ НОВА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА НА СЪВРЕМЕННОТО ГЛОБАЛНО ОБЩЕСТВО. ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА И НАЛАГАНЕТО НА НОВИ „БОГОВЕ“

Иван Йотов Иванов, докторант към катедра „Национална сигурност“ в професионално направление Обществени комуникации и информационни науки, докторска програма „Организация и управление на информационни процеси“ - УНИБИТ – Университет по библиотекознание и информационни технологии - София. Тема на дисертационния труд: „Лидерство във времето на глобализма. Диктатура на популизма“. - ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА КАТО НОВА ЕРА В РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО

Małgorzata Magdalena Cyrych, Master of Law, Law Firm SALVAR, Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warsaw, Poland - THE PATIENT RIGHTS IN THE LEGAL CONTEXT OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Брой 14, 2021г.

Авнер Саар, Докторант в свободна форма на обучение към Катедра „Национална сигурност“ при Факултет по информационни науки, Университет по библиотекознание и информационни технологии - РАННИ ЕВРЕЙСКИ СТРАТЕГИИ ЗА ПРЕГОВОРИ: „ПОДХОДЪТ НА ПРЕГОВОРИТЕ НА ПАТРИАРХ АВРААМ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА МЯСТО ЗА ПОГРЕБЕНИЕ НА ПОКОЙНАТА МУ СЪПРУГА САРА“

Małgorzata Magdalena Cyrych, Master of Law Law Firm SALVAR, Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warsaw, Poland - INFORMED CONSENT IN COMMON LAW MEDICAL CASES

Александър Бахнев, докторант, специалност „Политология“, Факултет „Международна икономика и администрация“ ВСУ „Черноризец Храбър“ - ВИЖДАНЕТО НА ФРИДРИК БАРТ ЗА ЕТНОСА, ЕТНИЧЕСКИТЕ ГРАНИЦИ, И ГРАНИЦИТЕ В СОЦИАЛНИТЕ СТРУКТУРИ. СЪПОСТАВКИ И ПРАКТИЧЕСКИ ИЗВОДИ

Брой 13

гл. ас. д-р Анна В. Караденчева, Висше военноморско училище “Никола Йонков Вапцаров”, Варна, България - ХУМАНИТАРНАТА КРИЗА КАТО ЕДНA ОТ НАЙ-ТЕЖКИТЕ ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО СИТУАЦИИ

гл. ас. д-р Анна В. Караденчева Висше военноморско училище “Никола Йонков Вапцаров”, Варна, България – РАЗБОЛЯВАТ ЛИ СЕ СЪВРЕМЕННИТЕ ОБЩЕСТВА ОТ НОВАТА ГЛОБАЛИЗАЦИОННА КУЛТУРА?

Ziad Ali Hussein Abu Hamed PhD student of Doctoral program “Political economy” in Department of “Economy” of Faculty of “Intеrnational economy and administration” Varna Free University „Chernorizets Hrabar” - HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF EDUCATION IN WEST BANK EDUCATION

Коста Влъчков, докторант ВСУ „Черноризец Храбър“ - ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА КОРУПЦИЯТА ПРИ ИЗТОЧНИТЕ НАРОДИ

Брой 12

Аркадиуш Меллер, доктор Государственное профессиональное учебное заведение им. Игнатия Мостицкого в Чеханове - ВЗГЛЯД НА НАЦИОНАЛИЗМ – ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ

Стойко Недев, докторант ВСУ „Черноризец Храбър“ - ИМИГРАЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРОБЛЕМИТЕ НА СИГУРНОСТТА ДЪРЖАВИ

Милена Пенкова, докторант ВСУ „Черноризец Храбър“ -ПОЛИТИКАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ БАЛКАНСКИТЕ ДЪРЖАВИБрой 11

Милена Пенкова, докторант ВСУ „Черноризец Храбър“ -„ТУРСКАТА ПОЛИТИКА” НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗСтойко Недев, докторант ВСУ „Черноризец Храбър“ -ПРОЕКТЪТ ЗА КОНСТИТУЦИЯ НА ЕВРОПА И ДОГОВОРЪТ ОТ ЛИСАБОН: В ТЪРСЕНЕ НА ИЗХОД ОТ КРИЗАТАБрой 10

Стойко Недев, докторант ВСУ „Черноризец Храбър“ - ЕВРОПЕЙСКАТА АРХИТЕКТУРА НА СИГУРНОСТ СЛЕД КРАЯ НА „СТУДЕНАТА ВОЙНА”Милена Пенкова, докторант ВСУ „Черноризец Храбър“ - АЛБАНИЯ: ОТ ТОТАЛНА ИЗОЛАЦИЯ ДО СКОРОСТНА ФАВОРИЗАЦИЯБрой 6

Доц. д-р Ивайло Лазаров - Дихотомията "Либерализъм – равенство" в условията на представително гражданско управление (Дискурс по Джовани Сартори в неговата "Теория на демокрацията")Брой 4

Assoc. Prof. Ivaylo Lazarov, PhD - Nature and Meaning of Repetition in Political Discourse