Юридически науки


Брой 21, 2024г.

Жусипова Б.А., Каскеева А. З., ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ НЕДР (ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан)

Тодор Милков, ТРАФИКЪТ НА ХОРА КАТО ЗАПЛАХА ЗА МОРСКАТА СИГУРНОСТ И РОЛЯТА НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР В НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ (ВСУ)

Тодор Милков, КИБЕРСИГУРНОСТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КИБЕРЗАПЛАХИТЕ НА НИВО „ОБЩИНА“ (ПО ПРИМЕРА НА ОБЩИНА РУСЕ) (ВСУ)

Стелиана Йорданова, Стоян Гаров, ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ (УниБит)

Рая Христова, ПРАВНА СЪЩНОСТ НА „ТЪРПИМИ ДЕЙСТВИЯ“ ВЪРХУ ЧУЖДА ВЕЩ (ВСУ)Брой 20, 2023г.

Август Хаджипетров, ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА В СВЕТЛИНАТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ МИГРАЦИОННИ ПРОЦЕСИ (ВСУ)

Беатрис Йорданова, РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ И ПРАВНАТА СИГУРНОСТ (ВСУ)

Август Хаджипетров, СТРАХОВЕ И ИНТЕГРАЦИЯ _ НАГЛАСИ КЪМ БЕЖАНЦИТЕ (ВСУ)

Август Хаджипетров, ИНТЕГРАЦИЯТА НА БЕЖАНЦИТЕ И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В АСПЕКТИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ (ВСУ)

Янчо Бакалов, ПРОКСИ ВОЙНАТА В КОНТЕКСТА НА ВОЕННИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ (ВВМУ)

Георги Георгиев, Методи за криминалистично определяне траекторията на проектил (ВСУ)

Асен Захариев, ОСОБЕНОСТИ НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ (Уни Бит)

Асен Захариев, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕРКИ, ПРИЛАГАНИ В ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ТЕРОРИЗМА (Уни Бит)

Асен Захариев, ПРОБЛЕМИ И ПОДХОДИ В УПРАВЛЕНИЕТО ПРИ КРИЗИ И КОНФЛИКТИ (Уни Бит)

Асен Захариев, ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ЗАЩИТАТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ (Уни Бит)

Асен Захариев, ПОДХОДИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ВИДОВЕТЕ ДЕЙНОСТИ НА СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ (Уни Бит)

Огнян Костадинов, Правни аспекти на понятията в търговско корабоплаване (ВВМУ)Брой 19, 2023г.

Николай Калчев, МОДЕЛ НА ДЕЙСТВИЕ НА МОРСКИ ПИРАТИ В РЕГИОНА НА ГВИНЕЙСКИЯ ЗАЛИВ (ВВМУ)

Иво Веселинов Йоцов - ДЪРЖАВНО КОНТРОЛИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ КАТО ИКОНОМИЧЕСКО ОРЪЖИЕ (ВВМУ)

Николай Калчев, ГВИНЕЙСКИЯТ ЗАЛИВ, НОВОТО ГОРЕЩО МЯСТО В СВЕТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА МОРСКО ПИРАТСТВО (ВВМУ)

Lyubomir Antonov, TAXPAYERS’ RIGHT TO LEGAL ASSISTANCE UNDER THE CASE-LAW OF THE ECtHR AND THE CJEU (University of Strasbourg)

Даниел Илиев, ПРЕСТЪПНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО В ХИПОТЕЗАТА НА чл. 343в, ал. 2 НК. (ВСУ)

Нели Божинова, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА СЛУЖБИТЕ ПО ПРЕХРАНА (УниБит)

Нели Божинова, ЗДРАВНИЯТ СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО – ФАКТОР ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ (УниБит)

Йордан Йорданов, Контрол върху изпълнение на наказанието (МВР)Брой 18, 2022г.

доц. д-р Галина Ковачева, НЯКОИ ЕФЕКТИ ОТ ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА ВЪРХУ СЪВРЕМЕННАТА ПРЕСТЪПНОСТ (ВСУ)

Николай Калчев, МЕРКИ ЗА БОРБА С МОРСКОТО ПИРАТСТВО В РЕГИОНА НА ГВИНЕЙСКИЯ ЗАЛИВ (ВВМУ)

Lyubomir Antonov, APPLICABILITY OF THE RIGHT TO A FAIR TRIAL UNDER ARTICLE 6 OF THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS TO TAX PROCEEDINGS (University of Strasbourg)

Тодор Милков, ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ВОЕННАТА СТРАТЕГИЯ – УПРАВЛЕНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕСИ (ВСУ)

Жанета Жекова, Развитие на нормативната уредба на авторското право в България (ВСУ)

Веселина Ставрева, ОСНОВНИ СТАНДАРТИ ЗА СЪДЕБЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ МЯРКАТА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ (ПУ „Паисий Хилендарски“)

Mentor Tahiri, TERRITORY AS A MILITARY ASSET (УниБИТ)

Жанета Жекова, ОСОБЕНОСТИ НА ПРАВНАТА ЗАКРИЛА НА СРОДНИТЕ ПРАВА В КОНТИНЕНТАЛНОТО ПРАВО И В АНГЛОСАКСОНСКАТА ПРАВНА СИСТЕМА (ВСУ)

Аделина Хаджийска, Моделът на детското правосъдие в Република България (УНСС)

Станислава Минева НЕОБХОДИМОСТ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА“ В СЪВРЕМЕННОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ВСУ)

Йордан Йорданов, ПОНЯТИЕ ЗА НАПУСКАНЕ ПРЕДЕЛИТЕ НА МЯСТОТО ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА (МВР)

Петя Йосифова, КРАТЪК КОМЕНТАР ОТНОСНО НЯКОИ СЛУЧАИ НА НЕНАКАЗУЕМОСТ (ПУ "Паисий Хилендарски")

Проф. д-р Иво Великов - АНАЛИЗ НА ЕМПИРИЧНО СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ (ЕСИ)ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА НА ИНФОРМАЦИЯТА (ВСУ)


Брой 18, 2022г. /извънреден/

ЛЯТНА НАУЧНА СЕСИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ
1-3 юли 2022 г.ПРАВОТО КАТО ИЗКУСТВО
ЗА ДОБРОТО И СПРАВЕДЛИВОТОДОКЛАДИЙонко Кунчев, НЕСЪОТВЕТСТВИЯ МЕЖДУ НОРМАТИВНОТО И ФАКТИЧЕСКОТО ДОКАЗВАНЕ В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС (ВСУ)

Атанас Семов, ОТСТЪПЛЕНИЕ НА СПРАВЕДЛИВОТО ПРЕД ДОБРОТО (СУ)

Антон Гиргинов, ПРИЗНАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧУЖДИ ПРИСЪДИ СЪГЛАСНО УКРАИНСКОТО ПРАВО

Веселин Цанков, МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЛИПСА НА ГРАЖДАНСТВО (ВСУ)

Николай Проданов, СЪВЕТЪТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ НА БЪЛГАРИЯ (ВТУ)

Стефка Наумова, СПРАВЕДЛИВОСТТА КАТО СЪДЪРЖАТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ НА ПРАВНОТО СЪЗНАНИЕ (БАН)

Янка Тянкова, НОВАТА ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/1023 НА ЕП И СЪВЕТА ОТ 20 ЮНИ 2019 Г. ЗА РАМКИТЕ ЗА ПРЕВАНТИВНО ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ (ВСУ)

Яни Янев, ЗА ЕДИН СПРАВЕДЛИВ ЗАКОН (ВСУ) [презентация]

Олга Борисова, КЛЮЧОВИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ (ВСУ)

Антон Грозданов, ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ИЗПРАЩАЧА СЪОБРАЗНО РОТЕРДАМСКИТЕ ПРАВИЛА ОТ 2009 Г. (ВСУ)

Петър Бончовски, КОМПЕТЕНТНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЪДИЛИЩА ОТНОСНО МОРСКИ СПОР ЗА СОБСТВЕННОСТ ВЪРХУ КОРАБ (ВСУ)

Юлиана Матеева, ОТНОСНО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ НАКАЗАТЕЛНОПРАВНА ЗАКРИЛА НА ГЕНЕТИЧНИЯ МАТЕРИАЛ (ВСУ)

Галина Ковачева, КРИМИНОГЕННИТЕ СИТУАЦИИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА (ВСУ)

Галина Ковачева, Мария Лечева, НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СПЕЦИАЛНОСТ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КИБЕРПРЕСТЪПНОСТТА" В СЪВРЕМЕННОТО ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО ОБРАЗОВАНИЕ (ВСУ)

Петя Неделева, ИДЕИТЕ НА МЕДИТАЦИЯТА ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКА ТРАДИЦИЯ (ПУ)

Паунита Петрова, СПРАВЕДЛИВОСТТА ПРИ МЕЖДУНАРОДНОПРАВНАТА ЗАЩИТА НА ПРАВОТО НА ТРУД (СУ)

Теодора Йовчева, ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ПРАВОСУБЕКТНОСТ (ВСУ)

Теодора Йовчева, ИНТУИЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРАВНАТА СИСТЕМА (ВСУ)

Светослав Д. Наумов, ТЕОРЕТИКО-ПРАВНИ ПАРАМЕТРИ НА РЕЛАЦИЯТА МЕЖДУ СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОТО (БАН)

Мария Михайлова ОБЩЕСТВЕНА ЛЕГИТИМНОСТ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВО И МЯРАТА ЗА ДОБРО И СПРАВЕДЛИВО (БАН)

Аделина Хаджийска ДОКАЗАТЕЛСТВЕНАТА СТОЙНОСТ НА СНИМКИ, ЗВУКО И ВИДЕОЗАПИСИ, ИЗГОТВЕНИ ИЗВЪН НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС (ВСУ)

Петя Оджакова, ИНДИВИДУАЛНАТА ОЦЕНКА НА ДЕЦА_ ЖЕРТВИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. ПРИЛОЖИМОСТ В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ВСУ)

Ивайло Б. Донев, МЕЖДУНАРОДНИЯТ СОЦИАЛЕН ДОКЛАД КАТО ГАРАНЦИЯ ЗА НАЙ_ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО В ПРОИЗВОДСТВАТА ПО ЗЗДЕТ И СК (ВТУ)

Елена Андреева, СПОСОБИТЕ ЗА ДОКАЗВАНЕ КАТО ФОРМИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРАВА (УНСС) (1)

Даниела Атанасова, ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛОЖЕНИЕТО НА СЪСТАВИТЕ ОТ НК, ОСИГУРЯВАЩИ ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ В РБ (ЮЗУ)

Даниел М. Илиев, ПРЕСТЪПНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (СРАВНИТЕЛНО ПРАВЕН АСПЕКТ) (ВСУ)

Орлин Коцев, ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕИЗВЕСТНИ ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СПОРЕД MODUS OPERANDI (ВСУ)

Ofer Peretz, HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE IDEA OF THE TRANSITION FROM CIVIL TO CRIMINAL LIABILITY OF CORPORATIONS (ВСУ)

Ofer Peretz, THE ORIGIN OF THE IDEA OF CORPORATE CRIME RESPONSIBILITY (ВСУ)

Ултанбаев Арнат, НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО_ПРАВОВОЙ СТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН (ВСУ)

Ултанбаев Арнат, ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМАТИВНОГО ПРАВОТВОРЧЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН (ВСУ)

Ултанбаев Арнат,ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПАРЛАМЕНТА РК (ВСУ)

Гахарманова Наргиз, АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ (ВСУ)

Суйменбаева Акмарал, Курманбаева Дамира, ТРУДНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ОСНОВНЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ В РК ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Ильясова Индира, ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РК (ВСУ)

Кайназарова Макпал, ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМ ПРОФИЛАКТИКИ БЫТОВОГО НАСИЛИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН (ВСУ)

Кайназарова Макпал, КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЫТОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РК (ВСУ)

Кайназарова Макпал, ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН (ВСУ)

Бауберикова Айжан, СООТНОШЕНИЕ И РАЗГРАНИЧЕНИЕ ТЕРРОРИЗМА И ТРАНСГРАНИЧНОЙ МИГРАЦИИ (ВСУ)

Jacek Stasiak, STANDARDS AND LEGAL RECOMMENDATIONS ON COMBATING MONEY LAUNDERING IN THE WORLD

Jacek Stasiak, INTERNATIONAL LEGAL REGULATIONS ON TERRORIST FINANCING

Joanna Rogozińska-Mitrut,PROTECTION AGAINST VICTIMIZATION IN POLISH AND FRENCH LABOR LAW

Joanna Rogozińska-Mitrut, Janusz Sobon, DAMAGES FOR BREACH OF THE EQUAL PAY PRINCIPLE DAMAGES FOR BREACH OF THE EQUAL PAY PRINCIPLE

Елисавета Калинова, ОТНОСНО ТЕМАТА ЗА СПРАВЕДЛИВОСТТА В КООНМП (ВСУ)

Иван Русчев, ПРАВОТО – ИЗКУСТВО ЗА СПРАВЕДЛИВОТО И ДОБРОТО. ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНОТО ПРАВО В ЕВРОПА (ВСУ)
ГРАЖДАНСКА СИГУРНОСТ ЗА ОБЩЕСТВОТОДОКЛАДИПетър Христов, ЗА НАУЧНАТА КАРТИНА НА СИГУРНОСТТА В СВЕТА КАТО ИНСТРУМЕНТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА МИР И СТАБИЛНОСТ (ВСУ)

Стефан Симеонов, В ОГЛЕДАЛОТО НА СИГУРНОСТТА ГРАЖДАНИНЪТ МЕЖДУ ОБЩЕСТВОТО И ДЪРЖАВАТА (ВСУ)

Надежда Йонкова, Беатрис Йорданова, ПРАВНАТА СИГУРНОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТТА КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ (ВСУ)

Янчо Бакалов, CЕМАНТИКА И ТЕЗАУРУС НА ТЕРМИНОЛОГИЯТА НА ХИБРИДНАТА ВОЙНА (ВВМУ)

Емил Люцканов, ТРИМОРИЕ – ИНСТРУМЕНТ НА ПОЛИТИКАТА НА ПОЛША ВЪВ ВРЪЗКА С ВОЙНАТА В УКРАЙНА (УниБИТ)

Светослав Хаджийски, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВОЙНАТА В УКРАЙНА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ МИГРАЦИОННИ ПРОЦЕСИ (ВТУ)

Валери Христов, НЯКОИ ДЕФИЦИТИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА РEПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ВСУ)

Иво Великов, ЗАЩИТЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ (ВСУ)

Николай Колев, ФЕНОМЕНЪТ „НЕСЪОБРАЗЕНА СКОРОСТ“ (МВР)

Радослав Радев, ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИЗИЧЕСКА СИЛА КАТО ПОЛИЦЕЙСКО ПРАВОМОЩИЕ (МВР)

Станислава Минева, ЗДРАВНАТА СИГУРНОСТ КАТО ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СЪСТОЯНИЕ И СПОСОБНОСТ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВОТО НА ЗДРАВЕ (ВСУ)

Асен Й. Захариев, СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА КРИЗИ (УниБИТ)

Йорданка Стоянова-Тонева, ЕКООБРАЗОВАТЕЛЕН ПОТЕНЦИАЛ НА ГРАДСКАТА СРЕДА (ВСУ)

Георги Иванов, КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА (ГРАД)–ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА, ДЪРЖАВНАТА И ЕВРОПЕЙСКАТА СИГУРНОСТ (ОБЩИНА ВАРНА)

Йосиф М. Антонов, СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ – ПРИОРИТЕТ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРЕЗ НАСТОЯЩЕТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ (Крумовград)

Георги Георгиев, АНАЛИЗ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРИМИНАЛИСТИЧНИ ТЕХНИКИ ЗА ФОТОГРАФИРАНЕ НА МЕСТОПРОИЗШЕСТВИЕ (ВСУ)

Георги Георгиев, МЕТОД ЗА КРИМИНАЛИСТИЧНО ФОТОГРАФИРАНЕ НА СЛЕДИ ОТ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ОБУВКИ (ВСУ)

Георги Георгиев, МЕТОД ЗА КРИМИНАЛИСТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЕОРТОГОНАЛНО ФОТОГРАФИРАНИ СЛЕДИ (ВСУ)

Георги Георгиев, АНАЛИЗ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА РАЗМЕРНИ ЛИНИИ ЗА НУЖДИТЕ НА КРИМИНАЛИСТИКАТА. МЕТОДИ ЗА ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ (ВСУ)

Георги Георгиев, МЕТОД ЗА МАЩАБИРАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ С ЦЕЛ КРИМИНАЛИСТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ (ВСУ)

Георги Георгиев, НЕДЕСТРУКТИВЕН МЕТОД ЗА ОТКРИВАНЕ НА СЛЕДИ ОТ ИЗСТРЕЛИ (ВСУ)

Станислава Минева, НЕОБХОДИМОСТ ОТ АДАПТАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО В ПН „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ ВЪВ ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ (ВСУ)
Брой 17, 2022г.

Руслан Уразалин, СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, (ВСУ)

Руслан Уразалин, СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА ПРОБЛЕМЫ В ИСТОРИКО_ПРАВОВОМ, ТЕОРЕТИЧЕСКОМ И ПРАКТИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ, (ВСУ)

Руслан Уразалин, СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА ТЕОРИИ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, (ВСУ)

Яни Янев, Светлозар Попов - ПРАВОПРИЕМНИК ЛИ Е ИСПЕРИХОВА БЪЛГАРИЯ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПРАВА ПО ДОГОВОРА ОТ 448Г. МЕЖДУ ВИЗАНТИЯ И ХУНСКАТА ИМПЕРИЯ (ВСУ)

Десислава Кузманова Институтът на изпълнението на парични средства от гледна точка на признаването и изпълнението на съдебни решения в държавите членки на Европейския съюз (БСУ)


Брой 16, 2021г.

Yassin Abu Ied, Instiution: Free University of Varna: “CHERNORIZETS HRABAR”, Doctoral Program “International public Law and International Relations, PHD-Student, Master in Law - THE COURT OF ARBITRATION FOR SPORT

Yassin Abu Ied, Instiution: Free University of Varna: “CHERNORIZETS HRABAR”, Doctoral Program “International public Law and International RelationsPHD-Student, Master in Law - PROCEEDINGS BEFORE THE COURT OF ARBITRATION FOR SPORT
Брой 15, 2021г.

Małgorzata Magdalena Cyrych Master of Law Law Firm SALVAR, Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warsaw, Poland - CONTEMPORARY POLISH HEALTHCARE SYSTEM REVIEW

Małgorzata Magdalena Cyrych, Master of Law, Law Firm SALVAR, Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warsaw, Poland - THE PATIENT RIGHTS IN THE LEGAL CONTEXT OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

YASSIN ABU IED, Free University of Varna: “CHERNORIZETS HRABAR”, Doctoral Program “International public Law and International Relations PHD-Student, Master in Law - THE CONSIDERATION OF MANDATORY STANDARDS BY AN INTERNATIONAL BODY ARBITRARY TRIBUNAL ACCORDING TO THE CODE ON INTERNATIONAL PRIVATE LAW OF SWITZERLAND

Проф. д-р инж. Димитър Йорданов Димитракиев, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Огнян Денчев Костадинов, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ - СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА КОРАБНИТЕ РЕГИСТРИ И ОТРАЖЕНИЕТО ВЪРХУ СИГУРНОСТТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ТЪРГОВСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ

Гл. ас. д-р Александра Йовчева Вълчева, Юридически факултет, Университет за национално и световно стопанство - ЕВРОРАЗВОДЪТ: БРЕКСИТ

JACOB RUB, PhD Department of “Security and Safety", VFU "Chernorizets Hrabar" - THE PHENOMENON PROFILE AND OF RESCUE VOLUNTEERISM

JACOB RUB, PhD Department of “Security and Safety", VFU "Chernorizets Hrabar" - PORTRAIT OF ORGANIZATIONAL RESCUE VOLUNTEER AND THEIR PERSONALITY AND MOTIVATION

Брой 14 - 2021

Małgorzata Magdalena Cyrych, Master of Law Law Firm SALVAR, Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warsaw, Poland - INFORMED CONSENT IN COMMON LAW MEDICAL CASES

гл.ас. д-р Екатерина Богомилова, катедра “Национална и регионална сигурност”, УНСС - „СПАСЯВАНЕ НА ЖИВОТИ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ“,

гл.ас. д-р Екатерина Богомилова, катедра “Национална и регионална сигурност”, УНСС - „НАУЧЕН ОПИТ В ОБЛАСТТА НА РАЗСЛЕДВАНЕТО НА АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНИ ДОБРОВОЛЦИ В ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ“

Авнер Саар, Докторант в свободна форма на обучение към, Катедра „Национална сигурност“ при Факултета по информационни науки, Университет по библиотекознание и информационни технологии - РАННИ МЮСЮЛМАНСКИ/ИСЛЯМСКИ СТРАТЕГИИ ЗА ПРЕГОВОРИ: „АНАЛИЗ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ПРИ ХУДАЙБИЯ”

д-р Мирослава Йорданова, катедра „МП и ПЕС“, ЮФ, УНСС - БОРБА С МЕЖДУНАРОДНИЯ МОРСКИ ТЕРОРИЗЪМ

проф. д-р Иво Великов ВСУ „Черноризец Храбър“ - ПРЕВОД, ОБРАБОТКА И КОМЕНТАРИ НА ЗАКОНА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНАТА ТАЙНА (с изменения от 29 юли 2018 г.)

Mergaliyev Aslambek - THE MAIN STAGES OF THE DEVELOPMENT OF THE LEGISLATIVE FRAMEWORK FOR THE RECOGNITION OF EVIDENCE AS INADMISSIBLE IN KAZAKHSTAN

Zhumaxanov Yeldos, Deputy Chief for provision of courts’ activity under the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan, Candidate of Science in Jurisprudence - LEGAL RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL CRIMES IN KAZAKHSTAN THROUGH THE PRISM OF NATIONAL LEGISLATION

Д-р Валентина Хорозова, Академия на Министерството на вътрешните работи - ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ ВЪРХУ НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Проф. д-р Иво Великов - СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОНЯТИЯТА „ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ“(ИС) И „ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА“(ЗИ)Брой 13 - 2020

Zhumaxanov Yeldos, Deputy Chief for provision of courts’ activity under the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan - THE STATE OF ENVIRONMENTAL CRIME IN KAZAKHSTAN AT THE PRESENT STAGE

С.Ангелов, Б.Дяков, Технически университет – Варна, България - ПОВИШАВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА КОРАБОПЛАВАНЕТО ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ НА КАНАЛИ И РЕКИ ПРИ РЯЗКО ВЛОШАВАНЕ НА ВИДИМОСТТА

Ана Димитрова Ананиева докторант във ВСУ „Черноризец Храбър“, докторска програма „Конституционно право“, Катедра „Правни науки“, секция „Публично-правни науки“ - ТРОЙНАТА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА: СЕМЕЙСТВОТО, ДЪРЖАВАТА, ОБЩЕСТВОТО

Ана Димитрова Ананиева докторант - катедра „Правни науки“, ВСУ „Черноризец Храбър“ - ПРАВАТА НА ДЕЦАТА: КОНСТИТУЦИОННИ ОТРАЖЕНИЯ

Д-р Пламен Николов Богданов Университет по библиотекознание и информационни технологии - ВОЕННАТА СТРАТЕГИЯ НА САЩ ПО ВРЕМЕ НА СТУДЕНАТА ВОЙНА

Д-р Пламен Николов Богданов Университет по библиотекознание и информационни технологии - ЕВОЛЮЦИЯ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ КОНЦЕПЦИИ НА НАТО

Д-р Пламен Николов Богданов Университет по библиотекознание и информационни технологии - СЪЩНОСТ НА ЕКСПЕДИЦИОННИТЕ ОПЕРАЦИИ И ЕКСПЕДИЦИОННИТЕ СПОСОБНОСТИ

доц. д-р Димитър Узунов ВСУ „Чернорисец Храбър“ - ЯПОНСКИ БОЙНИ ИЗКУСТВА – ФИЛОСОФИЯ НА ИЗТОКА, МИТОВЕ, ЛЕГЕНДИ И РЕАЛНОСТ

доц. Антон Грозданов ВСУ „Черноризец Храбър“ - ЗА НЯКОИ СЪЩЕСТВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОГОВОРА ЗА КОРАБНО АГЕНТИРАНЕ

доц. Антон Грозданов ВСУ „Черноризец Храбър“ - ЗА ПРАВОТО НА КОРАБНИЯ АГЕНТ ДА ВПИСВА ЗАБЕЛЕЖКИ В КОНОСАМЕНТА

доц. Антон Грозданов ВСУ „Черноризец Храбър“ - ОБЩА ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДОГОВОРА ЗА КОРАБНО АГЕНТИРАНЕ

Брой 12 - 2019

Янчо Маринов Бакалов Доцент, доктор ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ - ОБЩЕСТВО НА КАВАЛЕРИТЕ НА ВОЕННИЯ ОРДЕН „ЗА ХРАБРОСТЪ“

Янчо Маринов Бакалов Доцент, доктор ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ - НАГЛАСАТА ЗА НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Николай Станиславов Тосков, докторант Университет по библиотекознание и информационни технологии - ИЗМЕРВАНЕ НА ОБЩА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ НА ОХРАНИТЕЛНИЯ СЪСТАВ В ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ФИРМА

Николай Станиславов Тосков, докторант Университет по библиотекознание и информационни технологии - ВЪВЕЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКА КАРТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ФИРМА

Ас. д-р Александра Йовчева Вълчева Университет за национално и световно стопанство, Юридически факултет - МЕЖДУНАРОДЕН ТРАФИК НА ХОРА

Д-р Олга Борисова, ВСУ „Черноризец Храбър”, катедра “Правни - НОВИ ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Брой 10

Билегт Баянмунх Бор Санджа - СОЦИЕТАЛНАТА СИГУРНОСТ – КЛЮЧОВ АСПЕКТ НА СИГУРНОСТТА В ЕСБрой 9

Serekbaev E. K. Ph.D. assistant professor - SOME ASPECTS OF THE COMPARATIVE ANALYSIS OF LAND LEGISLATION ON FORCED WITHDRAWAL OF THE LAND FOR PUBLIC NEEDS. / BASED ON THE COUNTRIES' LEGISLATION THE EEU /Касимов А.А., кандидат юридических наук, доцент - НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ: АБСОЛЮТНОЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНАБрой 8

ПРАВЕН АНАЛИЗ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ОТ 1999 ГОДИНА ЗА АРЕСТ НА КОРАБИ - ВЛАДИМИР БОЯНОВ ВЪРБАНОВ

АРЕСТЪТ НА КОРАБИ ПО ИМУЩЕСТВЕНИ ИСКОВЕ В СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ - ВЛАДИМИР БОЯНОВ ВЪРБАНОВ

Инж. Йордан Любомиров Михайлов - Един предпазен колан, отговорност за два животаБрой 7

Баклан О.В., к. юр. н., доцент, профессор - Некоторые вопросы административно-правового обеспечения конкурентноспособности предприятий (на примере украины)Брой 6

Баклан О.В., к. юр. н., доцент, профессор - Предприятие как субъект и объект права

Проф. д.и.н. Огняна П. Хрисимова - Политиката на Европейския съюз по закрилата на правата на малцинствените общности

Todor Panaiotov Kolarov, Ph.D. - Confronting Terrorism in the European Union

Доц. д-р Масис Хаджолян - Конституционната политическа система на България (Аналитичен обзор)

Доц. д-р Масис Хаджолян и Теодора Гогова, студентка по право, V курс, ВСУ - Приложението на юридическото образование в националното и европейско културно пространствоБрой 4

доц. д-р Орлин Радев - Правното явление (Информационна интерпретация)Брой 3

Ас. Емилия Лилова - Значение на юридическата отговорност

Ас. Емилия Лилова - Многостранната природа на субективното право

Ас. Емилия Лилова - Основни функции на юридическата отговорност

Ас. Емилия Лилова - Субективното право като антитеза и корелат на Обективното право

Доц. д-р Масис Хаджолян - Развитие на правото в глобалния свят

Д-р Карлен Атанесян - От Стокхолм до Копенхаген – обзор на значими международни конференции на ООН по околната среда

д-р Антон Грозданов - Правна същност на публичния склад за зърно

Доц. д-р Масис Хаджолян - Духът на конституциятаБрой 2

д-р Антон Грозданов - Обща правна характеристика на договора за влог в публичен склад

Доц. д-р Масис Хаджолян - ТОЛЕРАНТНОСТТАБрой 1

Гл. ас. д-р Антон Грозданов - Правна същност на договора за стоков контрол

Доц. д-р Масис Хаджолян - Българската съдебна власт в системата на разделение на властите