Изкуства и дизайн


Брой 18, 2022

доц. д-р Димо Енев, ТВОРЧЕСКИЯТ ПОЧЕРК НА ПРОФ. КИРИЛ ДЖЕНЕВ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА КАМЕРНАТА ТАНЦОВА ФОРМА – РЪЧЕНИЦА С ШИНИЦИ (АМТИИ„проф. Асен Диамандиев“ Пловдив)

доц. Рослана Моравенова, ВРЪЗКИ НА ХОРЕОГРАФСКАТА ДРАМАТУРГИЯ С ХАЙДУШКИЯ ПЕСЕНЕН ФОЛКЛОР, (АМТИИ„проф. Асен Диамандиев“ Пловдив)

Благовеста Калчева, ПЪРВИ СТЪПКИ ПО ПЪТЯ КЪМ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО.ПРИНЦИПИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ПОМОЩ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ. (АМТИИ , Проф. Асен Диамандиев - Пловдив)
Брой 17, 2022

Вълчан Вълчанов ДИМИТЪР ТЪПКОВ – СОНАТА ЗА СОЛО ОБОЙ Докторант в Национална музикална академия

Валентин Василев, Веселин Николов ТВОРЦИТЕ ВЪВ ФОЛКЛОРНОТО ТАНЦОВО ИЗКУСТВО НА ГРАД ВАРНА

Гл. ас. д-р Стефан Йорданов, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград - НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА МУЗИКАЛНИЯ СЪПРОВОД В БЪЛГАРСКИЯ ЕКЗЕРСИС

Пламена Василева Моралиева, докторант, Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград - РОЛИ НА ТРАДИЦИОННИЯ БЪЛГАРСКИ ТАНЦ ХОРО В СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ (Хорото, което подтиква към създаване на нови институции и форуми)
Брой 16, 2021

Стилияна Р. Георгиева, Специалност „Хореография – Български народни танци“, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ - АНСАМБЪЛ „ЗАГОРЕ“ И НЕГОВИТЕ ХОРЕОГРАФИ
Брой 15, 2021

Пламена Василева Моралиева, докторант Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград - РОЛЯ НА ХОРОТО ЗА ПОСВЕЩАВАНЕ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ЧОВЕКА В ОБЩНОСТ

Мария П. Кърджиева, Варненски свободен университет ,,Черноризец Храбър“ - ЗА ВРЪЗКАТА ХЪРЦОИ-СЪРТОВЦИ

Брой 14, 2021

Ваня Монева Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" – Пловдив - ПРИНЦИПИ В РЕПЕРТОАРНАТА СТРАТЕГИЯ ПРИ ИЗРАБОТВАНЕ НА КОНЦЕРТНА ПРОГРАМА ЗА ЖЕНСКИ НАРОДЕН ХОР

Брой 13, 2020

Ваня Монева Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" – Пловдив - ДИРИГЕНТСКИЯТ ПРОЧИТ НА ПАРТИТУРАТА – ОСНОВЕН ДВИГАТЕЛ НА ИНТЕРПРЕТАЦИОНАТА КОНЦЕПЦИЯ

Д-р Айше Реджеб - ФОЛКЛОРНИТЕ ИГРИ В ОБИЧАЯ „САЯДЖЪЛАР” В НЯКОИ ТУРСКИ СЕЛА ОТ ЛУДОГОРИЕТО

Мария П. Кърджиева Варненски свободен университет ,,Черноризец Храбър“ - ИСТОРИОГРАФСКИ ДАННИ И ФАКТИ ЗА ПРОВАДИЙСКИЯ СЪРТ

Ас. Пейо Т. Пеев Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ - ВОДЕЩАТА РОЛЯ НА МИКРОФОНИТЕ ПРИ ЗВУКОЗАПИС НА ГЪДУЛКА

Грета Разсуканова докторант към департамент „Нова българистика“ Нов Български Университет - София - НЕОСЪЩЕСТВЕНИЯТ ПОЕТ ХАРАЛАН АНГЕЛОВ – ОСЪЩЕСТВЕНИЯТ ВАРНЕНСКИ КМЕТ ЕВРОПЕЕЦ

Юлиян Разсуканов докторант към департамент „Нова българистика“ Нов Български Университет - София - РОМАНЪТ „ТЮТЮН” ОТ ДИМИТЪР ДИМОВ И НЕГОВИТЕ НЕОЧАКВАНИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Ивайло П. Иванов - ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА РАЗВИТИЕТО НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ

Д-р Доника Милева Кирова ВСУ „ Черноризец Храбър” - ЖИВОПИСНО И ФИЛОСОФСКО ТРЕTИРАНЕ НА ОБРАЗНОТО СЪДЪРЖАНИЕ В ИЗЛОЖБА 13

Мартин Стоянов Петков - докторант при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”, Пловдив - ХАРАКТЕРНИ ОБРЕДИ, ИГРИ И ХОРА В СВАТБЕНИЯ НЕДЕЛЕН ДЕН ОТ СЛИВЕНСКИЯ КРАЙ

гл.ас. д-р Стефан Йорданов Йорданов, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив - „МЯСТОТО НА ХОРЕОГРАФА ИВАН ИВАНОВ В СЦЕНИЧНОТО ПРЕТВОРЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОРЕН ТАНЦ“

СЛИВЕН ХРИСТОВ - “СИЛИВРИЯ (РИНАЧОВДЕН), КОГАТО МЛАДЕЖА СТАВА МЪЖ!”Брой 12, 2019

Виктор Петков, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ - СОКРАТОВАТА БЕСЕДА КАТО ОСНОВЕН МЕТОД ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Димитър Хр. Христов, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, Пловдив - РИТЪМЪТ НА БАЛКАНИТЕ

проф. д-р Константин Божилов Кукушев Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ - МУЗИКАЛНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКАТА ИДЕНТИЧНОСТ ВЪВ ВАРНА ОТ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XIX И ПЪРВИТЕ ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА XX ВЕК

Капка Манасиева Варненски свободен университет “Черноризец Храбър“ - КРЕАТИВНО КОНСТРУИРАНЕ НА ОБЛЕКЛА ЗА ИНОВАТИВЕН МОДЕН ДИЗАЙН

Маргарита Братоева Братоева Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград - ЕКЗЕРСИСА НА ОСНОВАТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЕН ТАНЦ:ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПОЯВАТА И МЕТОДИКА НА ИЗГРАЖДАНЕ

Румяна Вангелова Филкова Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Асен Диамандиев”, гр. Пловдив - ОБИЧАЙНО-ОБРЕДНИ ИГРИ И ХОРА В БЪЛГАРСКАТА ТРАДИЦИОННА КУЛТУРА

Проф. д-р Антон Христов Андонов - ДУЕТНО-СОЛОВАТА РЪЧЕНИЦА В ТРАДИЦИОННИЯ ТАНЦОВ ФОЛКЛОР

Проф. д-р Даниела Дженева - РАЗВИТИЕ НА СЦЕНИЧНИТЕ КАМЕРНИ ТАНЦИ В БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ХОРЕОГРАФИЯ

доц. д-р Катя Г. Кайрякова, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ - ТРАДИЦИОННАТА БЪЛГАРСКА НОСИЯ – СЦЕНИЧНА АДАПТАЦИЯ В ТАНЦОВОТО ИЗКУСТВО

Доц. д-р Капка Йорданова Манасиева ВСУ „Черноризец Храбър” – МАСОВА КЪСТАМИЗАЦИЯ В ШИВАШКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

доц. Георги Гаров, докторант Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” – ХОРЕОГРАФСКИ СТРУКТУРИ И ФОЛКЛОРЕН ТАНЦ (Някои аспекти в творчеството на фолклорните ансамбли)

Доц. д-р Катя Г. Кайрякова, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ - СПЕКТАКЪЛЪТ „ХУБАВА ЯНА” – СЪВРЕМЕНЕН ПРОЧИТ НА ФОЛКЛОРНАТА МУЗИКАЛНО-ТАНЦОВА ТРАДИЦИЯ

Доц. д-р Мария П. Кърджиева, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ - ЛИБРЕТОТО ОСНОВЕН КОМПОНЕНТ ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА ДЕЙСТВЕНА ТАНЦОВА ФОРМА НА ФОЛКЛОРНА ОСНОВААйше И. Реджеб, докторант, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ - ЧИТАЛИЩАТА ДНЕС – ОСНОВЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТАНЦОВ ФОЛКЛОР В МАЛКИТЕ СЕЛИЩА НА БЪЛГАРИЯ (по примера на община Лозница)Айше И. Реджеб, докторант, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ - ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА НА ТАНЦОВИЯ ФОЛКЛОР ОТ ОБРЕДНИЯ КОМПЛЕКС – ТУРСКА ТРАДИЦИОННА СВАТБАБрой 11, 2018

Доц. д-р Капка Йорданова Манасиева ВСУ „Черноризец Храбър” - ОТКРИВАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛ ЧРЕЗ ИЗКУСТВО И КРЕАТИВНИ ДЕЙНОСТИ В НЕФОРМАЛНА СРЕДАРумяна Вангелова Филкова - Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство гр. Пловдив - ОБИЧАЯТ „ВОДИЦИ” В ТРАДИЦИОННАТА КУЛТУРА НА СЕЛО ДОБЪРСКОГл. ас. Цветанка Боянова Гаврилова – Иванова ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград - ЕВРОПЕЙСКИ СЪСТЕЗАТЕЛНИ БАЛНИ ТАНЦИ КАТО СОЦИАЛНА, МУЗИКАЛНА И ТАНЦОВА КУЛТУРА (Методика на усвояване, модел за обучение)Ас. Ивайло Иванов ВСУ „Черноризец Храбър“, катедра „Изкуства“ - ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВА В БЪЛГАРИЯБрой 10, 2017

Емануил Петров Синджирлиев Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство гр. Пловдив -ПРЕДСВАТБЕНИ ОБРЕДНИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ КАПАНЦИТЕ ОТ РАЗГРАДСКОВиктор Петков - ЗА ПОЛЕЗНОСТТА И НЕСЪВЪРШЕНСТВАТА НА УМНИТЕ ТЕЛЕФОНИ (SMARTPHONES) ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНАсистент Ивайло П. Иванов - Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ - ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ – ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИ И ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕДоц. д-р Мария П. Кърджиева - СЪВРЕМЕННОТО ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА ВЗАИМОВРЪЗКАТА КОМПОЗИЦИЯ-ТАНЦ-ХОРЕОГРАФИЯДоц. Катя Г. Кайрякова - АНСАМБЪЛ ЗА НАРОДНИ ПЕСНИ И ТАНЦИ „ШУМЕН” – 35 ГОДИНИ ИЗРАСТВАНЕ И РАЗВИТИЕБрой 8

Проф. д-р Людмила Стоянова - Сирак Скитник за образованието по изкуствата. Актуалност на посланиятаБрой 7

Моден дизайнБрой 6

ст. ас. Мария Кърджиева - Исторически аспекти в развитието и управлението на професионалното фолклорно изкуствоБрой 5

Д-р Диана К. Пенева-Сотирова - Емоционалният център в композицията при дизайна на облеклоБрой 4

Д-р Диана К. Пенева-Сотирова - Пластичните форми в дизайна на облекло