Legal Sciences


Issue 15, 2021г.

Гл. ас. д-р Александра Йовчева Вълчева, Юридически факултет, Университет за национално и световно стопанство - EURO DIVORCE: BREXIT

JACOB RUB, PhD Department of “Security and Safety", VFU "Chernorizets Hrabar" - THE PHENOMENON PROFILE AND OF RESCUE VOLUNTEERISM

JACOB RUB, PhD Department of “Security and Safety", VFU "Chernorizets Hrabar" - PORTRAIT OF ORGANIZATIONAL RESCUE VOLUNTEER AND THEIR PERSONALITY AND MOTIVATION

Issue 14 - 2021

Sen. As. Ekaterina Bogomilova, PhD UNWE, Department”National and Regional Security” - SAVING LIVES IN TIMES OF EMERGENCY

Sen. As. Ekaterina Bogomilova, PhD UNWE, Department”National and Regional Security” - SCIENTIFIC BACKGROUND IN THE RESEARCH FIELD OF ORGANIZATIONAL RESCUE VOLUNTEERS IN EMERGENCIES

Doctoral Student Avner Saar, National Security Department, the Faculty of Information Sciences, University of Library Studies and Information Technologies - EARLY MUSLIM NEGOTIATION STRATEGIES: “ANALYSIS OF THE HUDAYBIYYAH AGREEMENT”

Doctor Miroslava Yordanova, Department of International Law and EU Law, Faculty of Law at University of National and World Economy - COMBAT INTERNATIONAL MARITIME TERRORISM

Prof. PhD. Ivo Velikov VFU "Chernorizets Hrabar" - TRANSLATION, PROCESSING AND COMMENTS ON THE LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION "ON STATE SECRET" (as amended on July 29, 2018)

Mergaliyev Aslambek - THE MAIN STAGES OF THE DEVELOPMENT OF THE LEGISLATIVE FRAMEWORK FOR THE RECOGNITION OF EVIDENCE AS INADMISSIBLE IN KAZAKHSTAN

Zhumaxanov Yeldos, Deputy Chief for provision of courts’ activity under the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan, Candidate of Science in Jurisprudence - LEGAL RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL CRIMES IN KAZAKHSTAN THROUGH THE PRISM OF NATIONAL LEGISLATION

Head Assistant Professor Valentina Horozova, Academy ot the Ministry ot Interior - INFLUENCE OF SOCIAL NETWORKS ON NATIONAL SECURITY

Prof. PhD Ivo Velikov - COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONCEPTS "INFORMATION SECURITY" (IS) AND "INFORMATION PROTECTION" (IP)Issue 13 - 2020

Zhumaxanov Yeldos, Deputy Chief for provision of courts’ activity under the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan - THE STATE OF ENVIRONMENTAL CRIME IN KAZAKHSTAN AT THE PRESENT STAGE

С.Ангелов, Б.Дяков, Технически университет – Варна, България - ПОВИШАВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА КОРАБОПЛАВАНЕТО ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ НА КАНАЛИ И РЕКИ ПРИ РЯЗКО ВЛОШАВАНЕ НА ВИДИМОСТТА

Ana Dimitrova Ananieva PhD student in "Constitutional Law", VFU "Chernorizets Hrabar" - THE TRIPLE PROTECTION OF THE RIGHTS OF CHILDREN: THE FAMILY, THE STATE, THE SOCIETY

Ana Dimitrova Ananieva PhD student - Department of Legal Sciences, VFU „Ch. Hrabar“ - THE RIGHTS OF CHILDREN: CONSTITUTIONAL REFLECTIONS

Д-р Пламен Николов Богданов Университет по библиотекознание и информационни технологии - ВОЕННАТА СТРАТЕГИЯ НА САЩ ПО ВРЕМЕ НА СТУДЕНАТА ВОЙНА

Д-р Пламен Николов Богданов Университет по библиотекознание и информационни технологии - ЕВОЛЮЦИЯ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ КОНЦЕПЦИИ НА НАТО

Д-р Пламен Николов Богданов Университет по библиотекознание и информационни технологии - СЪЩНОСТ НА ЕКСПЕДИЦИОННИТЕ ОПЕРАЦИИ И ЕКСПЕДИЦИОННИТЕ СПОСОБНОСТИ

доц. д-р Димитър Узунов ВСУ „Чернорисец Храбър“ - ЯПОНСКИ БОЙНИ ИЗКУСТВА – ФИЛОСОФИЯ НА ИЗТОКА, МИТОВЕ, ЛЕГЕНДИ И РЕАЛНОСТ

доц. Антон Грозданов ВСУ „Черноризец Храбър“ - ЗА НЯКОИ СЪЩЕСТВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОГОВОРА ЗА КОРАБНО АГЕНТИРАНЕ

доц. Антон Грозданов ВСУ „Черноризец Храбър“ - ЗА ПРАВОТО НА КОРАБНИЯ АГЕНТ ДА ВПИСВА ЗАБЕЛЕЖКИ В КОНОСАМЕНТА

доц. Антон Грозданов ВСУ „Черноризец Храбър“ - ОБЩА ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДОГОВОРА ЗА КОРАБНО АГЕНТИРАНЕ

Issue 12 - 2019

Yancho M. Bakalov - SOCIETY OF THE CAVALIERS OF THE MILITARY ORDER FOR BRAVEHALF OF THE XIX AND THE FIRST THREE DECADES OF THE XX CENTURY

Yancho M. Bakalov - A NATIONAL IDENTITY ATTITUDE AS AN ELEMENT OF NATIONAL SECURITY

Николай Станиславов Тосков, докторант Университет по библиотекознание и информационни технологии - ВЪВЕЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКА КАРТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ФИРМА

Николай Станиславов Тосков, докторант Университет по библиотекознание и информационни технологии - ИЗМЕРВАНЕ НА ОБЩА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ НА ОХРАНИТЕЛНИЯ СЪСТАВ В ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ФИРМА

Ас. д-р Александра Йовчева Вълчева Университет за национално и световно стопанство, Юридически факултет - МЕЖДУНАРОДЕН ТРАФИК НА ХОРА

Olga Borisova PhD - NEW REQUIREMENTS FOR THE USE OF A EUROPEAN SINGLE PROCUREMENT DOCUMENT

Issue 10

Билегт Баянмунх Бор Санджа - СОЦИЕТАЛНАТА СИГУРНОСТ – КЛЮЧОВ АСПЕКТ НА СИГУРНОСТТА В ЕСIssue 9

Serekbaev E. K. Ph.D. assistant professor - SOME ASPECTS OF THE COMPARATIVE ANALYSIS OF LAND LEGISLATION ON FORCED WITHDRAWAL OF THE LAND FOR PUBLIC NEEDS. / BASED ON THE COUNTRIES' LEGISLATION THE EEU /

Касимов А.А., кандидат юридических наук, доцент - НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ: АБСОЛЮТНОЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНАIssue 8

ПРАВЕН АНАЛИЗ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ОТ 1999 ГОДИНА ЗА АРЕСТ НА КОРАБИ - ВЛАДИМИР БОЯНОВ ВЪРБАНОВ

АРЕСТЪТ НА КОРАБИ ПО ИМУЩЕСТВЕНИ ИСКОВЕ В СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ - ВЛАДИМИР БОЯНОВ ВЪРБАНОВ

Инж. Йордан Любомиров Михайлов - Един предпазен колан, отговорност за два животаIssue 7

Баклан О.В., к. юр. н., доцент, профессор - Некоторые вопросы административно-правового обеспечения конкурентноспособности предприятий (на примере украины)Issue 6

Баклан О.В., к. юр. н., доцент, профессор - Предприятие как субъект и объект права

Проф. д.и.н. Огняна П. Хрисимова - Политиката на Европейския съюз по закрилата на правата на малцинствените общности

Todor Panaiotov Kolarov, Ph.D. - Confronting Terrorism in the European Union

Доц. д-р Масис Хаджолян - Конституционната политическа система на България (Аналитичен обзор)

Доц. д-р Масис Хаджолян и Теодора Гогова, студентка по право, V курс, ВСУ - Приложението на юридическото образование в националното и европейско културно пространствоIssue 4

доц. д-р Орлин Радев - Правното явление (Информационна интерпретация)Issue 3

Ас. Емилия Лилова - Значение на юридическата отговорност

Ас. Емилия Лилова - Многостранната природа на субективното право

Ас. Емилия Лилова - Основни функции на юридическата отговорност

Ас. Емилия Лилова - Субективното право като антитеза и корелат на Обективното право

Доц. д-р Масис Хаджолян - Развитие на правото в глобалния свят

Д-р Карлен Атанесян - От Стокхолм до Копенхаген – обзор на значими международни конференции на ООН по околната среда

д-р Антон Грозданов - Правна същност на публичния склад за зърно

Доц. д-р Масис Хаджолян - Духът на конституциятаIssue 2

д-р Антон Грозданов - Обща правна характеристика на договора за влог в публичен склад

Доц. д-р Масис Хаджолян - ТОЛЕРАНТНОСТТАIssue 1

Гл. ас. д-р Антон Грозданов - Правна същност на договора за стоков контрол

Доц. д-р Масис Хаджолян - Българската съдебна власт в системата на разделение на властите