“e-Journal VFU” е първото електронно списание, издавано от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. “e-Journal VFU” е с периодичност шест месеца и е ориентирано главно към интердисциплинарни теоретико-методологични и приложни изследвания на съвременното общество и икономика – култура и философия, хуманизация и екологизация, информатизация и глобализация, и свързани с тях проблеми.


Приемат се издържани в научно отношение материали (дори и предадени на езика на научната публицистика), които провокират дискусии и ще привлекат вниманието на всеки добре образован и мислещ човек.


В списанието се публикуват както нови материали, така и отпечатани, но неполучили съответстваща на значимостта им известност.


Списанието е многоезично. Приемат се текстове, представени на един от следните шест езика: български, английски, френски, немски, руски и испански. Материалите трябва да бъдат придружени от резюмета и ключови думи в обем до 15 реда на английски език.


Тип на разработките: студии, статии, научни съобщения, доклади.

Текстове с по-голям обем се публикуват на части.